Publisert: 19.09.2019

 

(1) Beregnet utgiftsbehov


Figur HOV 4.6.1 viser at det er store forskjeller mellom ASSS-kommunene når det gjelder beregnet utgiftsbehov per innbygger til barnevern.

Vi ser at ASSS-kommunene i gjennomsnitt hadde høyere utgiftsbehov til barnevern per innbygger enn landsgjennomsnittet. I 2018 lå utgiftsbehovet blant ASSS-kommunene i gjennomsnitt 5,8 prosent over landsgjennomsnittet. Drammen og Oslo hadde høyest beregnet utgiftsbehov med henholdsvis 16,7 og 15,3 prosent over landsgjennomsnittet, mens utgiftsbehovet var lavest i Trondheim og Bergen med henholdsvis 8,7 og 4,8 prosent under landsgjennomsnittet.

Figur HOV 4.6.1 Barnevern. Beregnet utgiftsbehov. Indeks. Landsgjennomsnitt = 1,00.

Vi ser at fra 2017 til 2018 var det for ASSS-kommunene samlet en liten økning i indeksen for utgiftsbehov til barnevern sett i forhold til landsgjennomsnittet. Av ASSS-kommunene var det Tromsø og Bærum som hadde størst nedgang i indeksen for utgiftsbehov per innbygger fra 2017 til 2018, mens Sandnes og Stavanger hadde størst økning. Fra 2017 til 2018 hadde fem ASSS-kommuner nedgang i indeksen for utgiftsbehov til barnevern per innbygger, mens fem ASSS-kommuner hadde økning.

(2) Netto driftsutgifter

HOV 4.6.2 Barnevern (”ressursbruk”). Avvik fra korrigert utgiftsbehov. Kroner per innbygger.

Figur HOV 4.6.2 viser at i 2018 var ressursbruken innenfor barnevern lavest i Sandnes, Oslo og Bærum, og høyest i Trondheim og Fredrikstad.

Sandnes netto driftsutgifter til barnevern var 799 kroner (33,9 pst) lavere enn beregnet utgiftsbehov per innbygger, mens Trondheims netto driftsutgifter var 680 kroner (32,3 pst) høyere per innbygger enn utgiftsbehovet. I 2018 lå ASSS-kommunenes netto driftsutgifter innenfor barnevern i gjennomsnitt 160 kroner under utgiftsbehovet per innbygger. Seks ASSS-kommuner hadde netto driftsutgifter som var lavere enn beregnet utgiftsbehov, og fire ASSS-kommuner hadde høyere.

Vi ser at for ASSS-kommunene samlet gikk netto driftsutgifter til barnevern opp med om lag 20 kroner per innbygger sammenliknet med utgiftsbehovet. Økningen var størst i Bærum og Fredrikstad mens Kristiansand hadde størst nedgang. Fra 2017 til 2018 hadde seks ASSS-kommuner økning i netto driftsutgifter i forhold til utgiftsbehovet, mens fire ASSS-kommuner hadde nedgang.


(3) Sammenheng mellom forskjell i prioritering og forskjell i ressursbruk

Figur HOV 4.6.3 viser sammenhengen mellom forskjeller i ressursbruk og prioritering innenfor barnevern på indeksform. Kommunenes inntektsnivå måles langs x-aksen, mens utgiftsnivået innenfor barnevern måles langs y-aksen. Langs 45-graders linjen vil inntektsnivået og utgiftsnivået være det samme.

HOV 4.6.3 Sammenheng mellom forskjell i prioritering og forskjell i ressursbruk 2018

Kommuner som ligger over x-aksen har høyere utgifter til barnevern enn beregnet utgiftsbehov og vice versa. Det vil si at figur HOV 4.6.3 viser de samme avvikene fra beregnet utgiftsbehov som figur HOV 4.6.2. Forskjellen er at figur HOV 4.6.3 viser avvikene på indeksform, mens figur HOV 4.6.2 viser avvikene i kroner per innbygger.

Vi kan si at kommuner som ligger over 45-graders linjen har prioritert barnevern og vice versa. Figur HOV 4.6.4 viser avvikene fra 45-graders linjen i figur HOV 4.6.3 målt i kroner per innbygger. Det vil si at kommuner som har lavere inntekter enn gjennomsnittet vil få høyere verdier i figur 3HOV 4.6.4 enn i figur HOV 4.6.2 og vice versa.

Figur HOV 4.6.4 viser således i hvilken grad ASSS-kommunene bruker en høyere/lavere andel av frie disponible inntekter til barnevern enn landsgjennomsnittet etter at vi har korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov etc. Dette indikerer hvordan den enkelte kommune prioriterer barnevern i forhold til andre anvendelser sammenliknet med landsgjennomsnittet. Kommuner som har høyere utgifter enn landsgjennomsnittet i figur HOV 4.6.4 vil nødvendigvis ha lavere utgifter når det gjelder andre anvendelser.

Figur HOV 4.6.4 viser at i 2018 var det Sandnes, Oslo og Bærum som brukte minst andel av inntektene på barnevern, mens andelen var høyest i Trondheim og Fredrikstad.

Samlet sett brukte ASSS-kommunene i 2018 168 kroner mindre på barnevern per innbygger enn om de skulle brukt samme andel av inntektene som landsgjennomsnittet. Fire av ASSS-kommunene brukte en større andel av inntektene på barnevern enn landsgjennomsnittet, mens seks ASSS-kommuner brukte mindre.

Samlet sett har ASSS-kommunene en økning på om lag 10 kroner per innbygger når det gjelder prioritering av barnevern sammenliknet med landsgjennomsnittet. Fem ASSS-kommuner hadde økning, mens fem ASSS-kommuner hadde nedgang.

(4) Produksjon og effektivitet i 2018
Figur HOV 4.6.5 viser tall for barnevern der det fremgår hvor stor produksjon, hvor høye brutto driftsutgifter og hvor effektiv hver enkelt ASSS-kommune var i forhold til ASSS-gjennomsnittet i 2017.

Dersom en kommune har relativt sett høyere produksjon enn brutto driftsutgifter er kommunen mer effektiv enn ASSS-gjennomsnittet og vice versa. Om lag halvparten av ASSS-kommunene vil være mer effektive enn ASSS-snittet, og om lag halvparten vil være mindre effektive.

HOV 4.6.5 Barnevern. Effektivitet, produksjon og brutto driftsutgifter 2018

Figur HOV 4.6.5 viser at i 2018 var produksjonen innenfor barnevern størst i Drammen og Trondheim og  og lavest i Bærum og Oslo. Drammens produksjon innenfor barnevern var 18,4 prosent høyere enn ASSS-snittet, mens Bærums produksjon var 18,4 prosent lavere enn ASSS-snittet.

Figur HOV 4.6.5 viser videre at i 2018 var det Sandnes, Drammen og Oslo som hadde mest effektiv produksjon av innenfor barnevern, mens Trondheim og Fredrikstad hadde minst effektiv produksjon.

Effektiviteten i Sandnes var 32,3 prosent høyere enn ASSS-snittet. Dette fremkommer som resultat av at mens produksjonen i Sandnes var 2,0 prosent laver enn ASSS-snittet, var brutto driftsutgifter 32,3 prosent lavere enn ASSS-snittet. Effektiviteten i Trondheim var 15,9 prosent lavere enn ASSS-snittet. Dette fremkommer som resultat av at mens produksjonen i Trondheim var 15,7 prosent høyere enn ASSS-snittet, var brutto driftsutgifter hele 37,6 prosent høyere.

(5) Endring i produksjon og effektivitet fra 2017 til 2018

I tabellen nedenfor ser vi på prosentvis endring i produksjon og effektivitet innenfor barnevern fra 2017 til 2018. Her sammenliknes hver enkelt ASSS-kommune med seg selv året før. I tillegg er det lagt inn beregninger for prosentvis endring i utgiftsbehov.

Effektiviteten i en kommune har økt dersom produksjonen har økt mer enn brutto driftsutgifter. Brutto driftsutgifter er fratrukket avskrivninger og sosiale utgifter. Ved deflateringen av 2017-tallene er det brukt tall for årslønnsvekst for hver enkelt kommune innenfor barnevern. Det er brukt samme gjennomsnittlige lønnsandel for alle ASSS-kommunene, og for prisvekst utenom lønn er det brukt TBUs deflator for kjøp av varer og tjenester for kommunesektoren samlet sett.

Tallene for ASSS-kommunene samlet er fremkommet ved å summere tallene for hver enkelt ASSS-kommune.

Barnevern. Endring i produksjon, effektivitet og behov 2017-2018

Produksjonen i ASSS-kommunene innenfor barnevern var uendret fra 2017 til 2018. Produksjonen gikk mest opp i Fredrikstad  og Stavanger med henholdsvis 10,4 og 7,2 prosent. Produksjonen gikk mest ned i Kristiansand og Drammen med henholdsvis 10,2 og 4,4 prosent.

Fra 2017 til 2018 gikk beregnet utgiftsbehov innenfor barnevern i ASSS-kommunene ned med 0,1 prosent. Utgiftsbehovet gikk mest ned i Tromsø og Drammen med henholdsvis 4,2 og 1,7 prosent. Utgiftsbehovet økte mest i Kristiansand og Sandnes med henholdsvis 1,5 og 1,3 prosent.

Produksjonen i ASSS-kommunene økte dermed med 0,1 prosent i forhold til beregnet utgiftsbehov. Det var i Fredrikstad og Tromsø at produksjonen gikk mest opp i forhold til utgiftsbehovet med henholdsvis 8,9 og 8,4 prosent. Produksjonen gikk mest ned i forhold til utgiftsbehovet i Kristiansand med 11,7 prosent.

Mens produksjonen i ASSS-kommunene var uendtet avtok brutto driftsutgifter med 1,2 prosent. Dette gir en oppgang i effektiviteten på 1,2 prosent. Effektiviteten gikk mest opp i Stavanger og Trondheim som hadde en oppgang på henholdsvis 10,3 og 6,2 prosent. Effektiviteten gikk ned i Sandnes og Oslo med henholdsvis 2,2 og 1,4 prosent. Åtte av ASSS-kommunene hadde oppgang i effektiviteten fra 2017 til 2018, mens to kommuner hadde økning.