Publisert: 18.09.2019

KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområdet kommunehelsetjenesten omfatter følgende KOSTRA-funksjoner:

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste,

233 Forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern) og

241 Diagnose, behandling og rehabilitering

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall kommunehelse

Tjenesteprofil 1

Figur 1. Tjenesteprofil 1 kommunehelsetjenesten 2018

Tjenesteprofil 2

Figur 2. Tjenesteprofil 2 kommunehelsetjenesten 2018

Prioritering/behov

Figur 3. Ressursbruksindikator. Kommunehelse*

Figur 4. Netto driftsutgifter kommunehelsetjenesten per innbygger (kroner)

Figur 5. Netto driftsutgifter kommunehelsetjenesten av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)

Dekningsgrader

Figur 6. Årsverk helsestasjonen totalt per 10 000 innbyggere 0-20 år

Figur 7. Årsverk helsesøstre totalt per 10 000 innbyggere 0-20 år

Figur 8. Årsverk ergoterapeuter per 10 000 innbyggere

Figur 9. Årsverk kommunale fysioterapeuter i alt per 10 000 innbyggere

Figur 10. Årsverk private fysioterapeuter i alt per 10 000 innbyggere

Figur 11. Årsverk leger per 10 000 innbyggere (f120, f233, f241)

Produktivitet/enhetskostnader

Figur 12. Brutto driftsutgifter (f232, f233 og f241) per innbygger (kroner)

Utfyllende indikatorer/kvalitet

Figur 13. Ledig liste-kapasitet

Figur 14. Sykefravær kommunehelse (PAI) (prosent)*

Tjenesteprofil 2

Figur 15. Årsverk helsestasjonen totalt per 1 000 innbyggere 0-5 år

Figur 16. Årsverk skolehelsetjenesten totalt per 1 000 innbyggere 6-20 år

Figur 17. Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune (antall)

Figur 18. Antall konsultasjoner og sykebesøk per 1000 innbygger (alle aldre)

Figur 19. Ledig liste-kapasitet i prosent av antall innbyggere

Figur 20. Andel nyfødte med hjembesøk innen 2 uker etter hjemkomst (prosent)

Figur 21. Målt produksjon helsestasjon