Publisert: 18.09.2019

KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområdet grunnskole omfatter følgende KOSTRA-funksjoner:

202 Grunnskole,

213 Voksenopplæring,

215 Skolefritidstilbud,

222 Skolelokaler og

223 Skoleskyss

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil grunnskole 2018

Tidsserier

Figur 2. Ressursbruksindikator. Grunnskole*

Figur 3. Netto driftsutgifter grunnskole (f202) per elev (kroner)

Figur 4. Gruppestørrelse (antall)

Figur 5. Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)

Figur 6. Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)

Figur 7. Elever med direkte overgang fra vg1 til vg2 (prosent)

Figur 8. Sykefravær grunnskole (PAI) (prosent)*

Figur 9. Nasjonale prøver 5. trinn, snitt andel nivå 2-3 (prosent)*

Figur 10. Nasjonale prøver 8. trinn, snitt andel nivå 3-5 (prosent)*

Figur 11. Nasjonale prøver 9. trinn, snitt andel nivå 3-5 (prosent)*

Figur 12. Eksamen snitt engelsk, regning og norsk*

Figur 13. Vurdering for læring (snitt skår)*