Publisert: 15.09.2019

KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområdet eiendomsforvaltning omfatter følgende KOSTRA-funksjoner:

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen,

130 Administrasjonslokaler,

190 Interne serviceenheter,

221 Førskolelokaler og skyss,

222 Skolelokaler,

261 Institusjonslokaler,

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg og

386 Kommunale kulturbygg

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall eiendomsforvalting

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil eiendomsforvaltning 2018

Tidsserier

Figur 2. Netto driftsutgifter eiendomsforvaltning av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)

Figur 3. Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger

Figur 4. Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner)

Figur 5. Korrigerte brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger per kvadratmeter eiet bygg (kroner)

Figur 6. Samlet energibruk i kommunal eiendomsforvaltning kWh/m2*

Figur 7. Utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvadratmeter (kroner)

Figur 8. Korrigert brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter (kroner)

Figur 9. Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvadratmeter (kroner)

Figur 10. Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvadratmeter (kroner)

Figur 11. Snitt årlig investering per innbygger 2015-2018 (2018-kroner byggekostnadsindeksen boligblokker)

Figur 12. Sykefravær eiendomsforvaltning (PAI) (prosent)*