Publisert: 18.09.2019

KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområdet barnehage omfatter følgende KOSTRA-funksjoner:

201 Barnehage,

211 Styrket tilbud til førskolebarn og

221 Barnehagelokaler og skyss

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehage

Tjenesteprofil

Figur 1. Tjenesteprofil barnehage 2018

Prioritering/behov

Figur 2. Ressursbruksindikator. Barnehager*

Figur 3. Netto driftsutgifter barnehager per innbygger 1-5 år (kroner)

Dekningsgrader

Figur 4. Barn 1-2 år i barnehage av innbyggere 1-2 år (prosent)

Figur 5. Barn 3-5 år i barnehage av innbyggere 3-5 år (prosent)

Figur 6. Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (prosent)

Produktivitet/enhetskostnader

Figur 7. Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehage (kroner)

Figur 8. Antall barn per ansatt kommunale barnehager*

Figur 9. Antall barn per ansatt private barnehager*

Kvalitet/utfyllende indikatorer

Figur 10. Antall barn per barnehagelærer kommunale barnehager

Figur 11. Ansatte med barnehagelærerutdanning/annen pedagogisk utdanning av alle ansatte (prosent)

Figur 12. Andel menn av grunnbemanningen barnehager (prosent)

Figur 13. Sykefravær barnehager (PAI) (prosent)*

Figur 14. Brukertilfredshet barnehager (snitt skår)*