Publisert: 15.03.2021

Endret: 27.04.2023

Beregningene i figurene under er basert på endelige tall innrapportert fra kommunene til SSB, i tillegg til noen manuelt innhentede tall.

Under tabellene og figurene kan du lese mer om

  • prioriteringer
  • behov/dekningsgrader
  • produktivitet/enhetskostnader 
  • kvalitet

Tallene i tabellen og tjenesteprofilen er hentet direkte fra SSB og oppdateres automatisk ved endringer hos SSB. Unntak er ressursbruksindikatoren og noen andre manuelt innhentende tall.

Du kan lese mer om KOSTRA-rapportering på SSB https://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/kostrahoved/aar-forelopige 

Les mer om tjenesteprofilen og datagrunnlaget i ASSS under fanen «Om datagrunnlaget i ASSS» øverst på siden. 

Om PLO 0-66 år

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg 0-66. Tromsø

Figur 1. Tjenesteprofil pleie og omsorg 0-66

Tromsø kommune lå i 2020 nest høyest av ASSS kommunene på utgifter til hjemmetjenester pr mottaker 0-66 år, 29 % over gjennomsnittet. Utgiften per innbygger i aldersgruppen lå over snittet for ASSS med 22 %.  
Tromsø lå 6 % under snittet for ASSS på andel innbyggere 0-66 år som er beboere på institusjon eller mottar hjemmetjenester 

Det gjennomsnittlige bistandsbehovet har vært stabilt de tre siste årene, og lå 5 % over snittet i 2020.  

De samlede utgiftene til utviklingshemmede lå 34 % over gjennomsnittet for ASSS. Andelen innbyggere i denne brukergruppen lå 25 % lavere enn ASSS-snittet. Andel av utviklingshemmede som bodde i bolig med heldøgns omsorg lå 7 % lavere enn snittet i nettverket. Utgifter bolig med fast personell hele døgnet for TTU lå 25 % over snittet i ASSS. 

Andel årsverk med fagutdanning lå 9 % under gjennomsnittet for pleie- og omsorgstjenestene samlet, mens for tjenester til utviklingshemmede lå andelen fagutdannede 7 % under snittet.  

Om PLO 67+

Tabell 2. Nøkkeltall pleie og omsorg 67+. Tromsø

Figur 2. Tjenesteprofil pleie og omsorg 67+

Dekningsgraden for tjenester til innbyggere som er 80 år og eldre lå over snittet i Tromsø. Dette gjaldt både for hjemmetjenester som lå 7 % over, og institusjon/bolig med heldøgns omsorg som lå 5 % over.  

 

For alle tre indikatorene knyttet til hjemmetjenester til mottakere som er 67 år og eldre, lå Tromsø omkring gjennomsnittet eller under i ASSS. 
Bistandsbehovet lå på snittet, mens utgiftene per innbygger lå 11% under snittet i 2020. Utgiftene per mottaker lå 14 % under snittet.  

 

Utgiftene per institusjonsplass var nest høyest i nettverket, og lå 15 % over gjennomsnittet.  
Tromsø hadde den høyeste dekningen av legetimer i institusjon i ASSS-nettverket, med 1 time per beboer, 67% over snittet i ASSS.