- Interessen for denne konferansen tyder på at temaet er viktig for kommunesektoren. I  arbeidsgivermonitor til KS rapporterer rådmennene at sykefravær er en av de største utfordringer kommunale arbeidsgivere har. Det tar vi på alvor! Derfor må vi være på jakt etter de gode løsningene i arbeidet med å redusere fraværet, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen da hun åpnet konferansen på Gardermoen.

Over 330 politikere, rådmenn, personalsjefer og andre ledere med personalansvar, ansatte i NAV, tillitsvalgte og andre med interesse for feltet deltok på konferansen Ned med sykefraværet - erfaringskonferanse 2018.
Hensikten med konferansen var å møtes for å spre kunnskap og dele virkningsfulle eksempler om for eksempel hvordan lederne kan  bidra til å holde sykefraværet nede. Konferansen var fulltegnet og hadde til og med venteliste. 

Må ikke slippe taket
- Denne konferansen markerer også en fin oppstart på 2018 – året der dagens IA-avtale går ut. Etter 17 år med IA-avtale må vi nå diskutere nye løsninger for å redusere fraværet og hvordan vi skal få til et mer inkluderende arbeidsliv sammen med myndigheter og de andre partene i arbeidslivet, sa Helgesen. - Det er ikke første gang KS har sykefraværet på dagsordenen – snarere tvert om. En viktig del av vår oppgave som arbeidsgiver- og medlemsorganisasjon er å bringe stadig ny forskning og kunnskap til kommunene og bidra til å utveksle erfaringer.  På samme måte som dere i  i kommunene, må vi som organisasjon aldri slippe taket i denne store utfordringen.

En prioritert satsing
KS tok i 2016 initiativet til et samarbeid med NAV for å gi en drahjelp til kommuner som over tid har hatt høyt fravær. Dette samarbeidet ble presentert på konferansen. 
- KS må fortsette å jobbe for gode rammevilkår for kommunene, virkemidler som er tilpasset kommunale organisasjoner og støtte kommunene i sitt arbeid med å redusere fraværet. NED- satsingen, som denne konferansen tar utgangspunkt i er for oss en prioritert innsats som vi ser har gitt viktig drahjelp for mange kommuner og som flere nå kan ta del i, sa Gunn Marit Helgesen.

Fraværet går i feil retning
Hvordan kan mestringsorientert ledelse skape de gode resultatene og hva er suksessfaktorene for å lykkes med å oppnå en varig reduksjon i fraværet? Det var noen av temaene som ble diskutert på konferansen. 
- Til tross for iherdig og systematisk innsats i de aller fleste kommuner, viser tallene at vi fortsatt har en lang vei å gå hvis vi skal nå målet om redusert sykefravær. - Da  IA-avtalen ble inngått i 2001 var fraværet samlet i sektoren på 8,4 prosent. Det betyr at om sektoren skulle ha nådd målet i IA avtalen om 20 pst reduksjon, så skulle det samlede fraværet i kommuner og fylkeskommuner være på 6,7 prosent, sa Helgesen.

På konferansen ble det presentert hva forskningen sier om hva som påvirker fravær og nærvær, i ulike sektorer og yrker. Deltakerne fikk høre erfaringer fra ulike kommuner og hva de mener har påvirket en positiv utvikling hos dem. Hva kan være utfordringer, hindringer og suksessfaktorer i den enkelte virksomhet? Hvilken drahjelp og verktøy finnes, og hvilke tiltak ser ut til å bidra til nedgang?
- Ledelse og innsats for et forebyggende arbeidsmiljø synes å være de faktorene som den enkelte virksomhet kan jobbe med og påvirke. Vi har mye kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som fremmer nærvær, og vi vet hva slags type ledelse som gir resultater. Disse elementene er blant annet sentrale i KS sin medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor, sa Helgesen. 

Vil høre hva medlemmene mener
I januar og februar i år møter KS alle medlemmene og spør: «17 år med IA avtale – hva nå?» 
- Erfaringer fra denne konferansen og innsatsen hos hver og en av dere er et viktig bidrag når KS skal drøfte hvordan tiltak og virkemidler skal innrettes til det beste for kommunesektorens arbeid for å redusere fraværet, avsluttet Gunn Marit Helgsen.