Vi berømmer Barneombudet for dette initiativet til samarbeid, og KS vil gjøre sin del av jobben.

Gunn Marit Helgesen

Barneombudet har tatt initiativ til en felleserklæring om trygg digital hverdag for barn og unge. KS har underskrevet erklæringen sammen med blant andre politiske partier, foreldreutvalgene for barnehage og grunnopplæringen, lærerorganisasjonen, Elevorganisasjonen, ulike direktorater, interesse- og bransjeorganisasjoner.

Felleserklæringen lyder slik:

Vi anerkjenner at vi har et felles ansvar for å oppfylle, beskytte og respektere barns rettigheter i digitale miljø etter FNs barnekonvensjon. Vi vil jobbe sammen for at barn skal ha en trygg digital hverdag hvor de kan utforske de positive mulighetene, samtidig som de blir beskyttet mot risikoene. Barn og unge skal få medvirke i arbeidet.

Bruk av digitale medier innebærer at barn kan bli utsatt for risikosituasjoner som kan ha store skadevirkninger. Vi vil bruke kunnskapsbaserte tiltak for å fremme positiv bruk, samt forebygge og håndtere risikoene. Barn, foreldre og profesjonelle voksnes kompetanse om digitale medier må økes, og barn må få god hjelp når de opplever noe negativt.

KS stiller seg bak denne erklæringen for å styrke den samordnede innsatsen slik at barn og unge får en tryggere digital hverdag.

Nestleder i KS, Gunn Marit Helgsen, og barneombud Inga Bejer Engh undertegnet en felles erklæring for å sikre barn og unge en trygg digital hverdag på nett. 

Vil kvalitetssikre hjelp

Bakgrunnen for Barneombudets initiativ er et ønske om et mer helhetlig og samordnet arbeid for en trygg digital hverdag. I dag er det mange tilbud om kompetanse, hjelp og støtte, ikke alle er like godt kvalitetssikret og det kan være vanskelig å finne fram i mengden tilbud og tiltak. Videre er det et ønske om å stoppe det som er ulovlig eller kan skade barn på nett, og barn må få god hjelp raskt. Barneombudet etterlyser et kompetanseløft for barn, foreldre og profesjonelle voksne og understreker at tiltakene som skal settes i verk, må være kompetansebaserte.

- Vi har et felles ansvar for å bidra til at barn og unge har en trygg hverdag på nett. Vi berømmer Barneombudet for dette initiativet til samarbeid, og vil bidra til at KS gjør sin del av jobben, sier første nestleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

KS har derfor i tillegg til felleserklæringen forpliktet seg til følgende:

  1. Sette barn og unges digitale hverdag på dagsorden i aktuelle nettverk, på møteplasser og utviklingsarenaer for kommunesektoren og i samarbeidet mellom stat og kommune.
  2. Være en interessepolitisk pådriver for helhetlige tjenester for barn og unge og bidra til at trygg digital hverdag settes på dagsorden i grunn-, etter- og videreutdanninger.
  3. Sette trygg digital hverdag på dagsorden på arenaer der vi arbeider for at barn og unge skal være en ressurs i lokalt utviklingsarbeid.