Temaartikkel

23.06.2014

Har din arbeidsplass fortent Arbeidsmiljøprisen?

Fagforbundet i Hordaland, Utdanningsforbundet i Hordaland og KS deler i fellesskap kvart år ut ein arbeidsmiljøpris i samband med den årlege Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik.
23.06.2014

Skuffende forslag om statliggjøring av skatteinnkreving

Regjeringen legger nå opp til å svekke både skatteinnkrevingen og lokaldemokratiet på én og samme gang. Det er oppsiktsvekkende og skuffende, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.
23.06.2014

Statliggjøring av skatteoppkrevingen

Finansdepartementet har i dag offentliggjort at Regjeringen ønsker å overføre ansvaret for skatteoppkrevingen fra kommunene til staten fra og med 1. januar 2016. KS reagerer sterkt på forslaget.
20.06.2014

Høring om forenkling av det norske anskaffelsesregelverket.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut på høring NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser. Høringsfrist: 31.10.2014
20.06.2014

Språkkurs for minoritetsspråklige i Steigen kommune

30 minoritetsspråklige i Steigen har fått utdelt bevis på at de har gjennomført et tale- og kommunikasjonskurs i regi av KUN senter for kunnskap og likestilling og Steigen kommune.
19.06.2014

Inkluderende arbeidsliv Finnmark

KS har sammen med IA-rådet i Finnmark laget flere filmer som ligger på www.iaweb.tv.
19.06.2014

Etikkarbeid gir økt mestringsevne

I Vestre Toten kommune har etisk refleksjon og etisk kompetanseheving resultert i økt mestring i jobbhverdagen.
19.06.2014

Oppjustert honorarsats

Fra 1. juli 2014 er honorarsatsen for kommunalt legearbeid økt fra kr 718 til kr 743 per time.
19.06.2014

KS ber om omgjøring av Utdanningsdirektoratets siste vedtak i Sarpsborg-saken

KS hevder i sin anmodning om omgjøring av direktoratets vedtak at dette er materielt uriktig - videre at begrunnelsen om at KS ikke har rettslig klageinteresse, ikke er holdbar.
19.06.2014

Gjeld per kommune, pst av inntekt

Gjeldsgraden, målt som Langsiktig lånegjeld (uten pensjonsforpliktelser) i prosent av brutto driftsinntekter til kommunen, varierer fra 0 til 188 pst. For kommunene sett under ett utgjorde lånegjelden 91 pst av inntektene i 2013
19.06.2014

Nytt styrevervregister

I mai offentliggjorde KS styrevervregister i ny og forbedret utgave. Fylkesstyrene i Hedmark og Oppland oppfordrer ordførerne til å registrere seg og sine kommuner i registeret.
18.06.2014

Informasjonskonferanse tariff 2014

Informasjon om tariffoppgjøret samlet representanter fra kommunene i Sør-Trøndelag.
18.06.2014

Den gode skolehelsetjeneste i Telemark

Hva skjer når Telemark fylkeskommune inviterer kommunene til samarbeid om å utvikle skolehelsetjenesten?
18.06.2014

Gravid og i jobb

Gravide representerer en stor andel av sykefraværet blant kvinner i alderen 20 - 39 år. Bare en liten del av dette skyldes komplikasjoner i graviditeten. KS har sammen med partene i kommunal sektor gitt tips og råd i «Best sammen»-heftene.
18.06.2014

Læringsnettverk - rus og psykisk helse - ny søknadsfrist 1. juli

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten starter høsten 2014 opp et læringsnettverk for kommunene på tjenesteområdene rus og psykisk helse. Søknadsfrist er 1. juli 2014.
18.06.2014

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.
17.06.2014

Velferd i nytt terreng

En fremtidig bærekraftig helse- og omsorgstjeneste krever nye løsninger. Det er behov for en ny praksis der kommunene involverer, støtter og utvikler samarbeidet med blant annet frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører.
17.06.2014

FoU: Velferd i nytt terreng

En fremtidig bærekraftig helse- og omsorgstjeneste krever nye løsninger. Det er behov for en ny praksis der kommunene involverer, støtter og utvikler samarbeidet med blant annet frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører.
17.06.2014

Ny nasjonal læringsplattform lanseres i dag

På Telemark fylkestings møte i dag lanserer statssekretær Paul Chaffey og KS-leder Gunn Marit Helgesen en ny, nasjonal digitale læringsplattform, beregnet på alle landets 428 kommuner, 19 fylkeskommuner og mer enn 500 kommunale foretak
17.06.2014

Høring - statlig godkjenning av låneopptak

Hovedstyret skal 20.6 behandle høringsuttalelse om lovforslag om statlig godkjenning av låneopptak og langsiktige leieavtaler. Administrasjonen anbefaler at KS går mot at det innføres nye regler om godkjenning av låneopptak og langsiktige leieavtaler.
 
Bunntekst
 
© KS
Redaktør: Sissel Ambjør
Webmaster: ks.no-support@ks.no
Kontakt Kontakt ansatte
Nyhetsvarsling Nyhetsvarsling
RSS RSS-strøm
Nettstedskart Nettstedskart
Alfabetisk Alfabetisk oversikt