Betydningen av etisk refleksjon i møte med alvorlig syke og døende

24.01.2012

Send tips på e-post

Din e-postadresse:
 
 

Mottakerens e-postadresse
 
Du kan sende til flere av gangen. Skill adressene med komma. 

Melding

En lenke til artikkelen vil bli lagt til e-posten.Informasjon og god kommunikasjon mellom helsepersonell, pasient og pårørende er viktig for at pasienters livsavslutning skal blir så verdig som mulig.

Etisk skjønn
Gode fagprosedyrer og fokus på rutiner for god samhandling med pasient og pårørende er viktig, men ikke minst er helsepersonells etiske skjønn i møtet med mennesker i denne sårbare fasen av livet av vesentlig betydning.

Pleie og behandling av mennesker i livets avslutning innebærer mange etiske utfordringer.
Pasientens verdighet er et sentralt begrep og allerede her treffer man på et stort og krevende tema med flere aktuelle spørsmålsstillinger:
• Hvordan ivareta pasientens verdighet?
• Hva er en verdig livsavslutning for akkurat dette mennesket?
• Hvem andre enn mennesket selv kan definere verdighet på egne vegne?
• Hva når pårørendes forståelse av verdighet ikke sammenfaller med pasientens ønsker? Hvordan kan da helsepersonell være pasientens talsmann, samtidig som pårørende blir ivaretatt på en respektfull og god måte?
• Hva når faglige argumenter ikke sammenfaller med pasient og /eller pårørendes ønsker? Hvordan ivaretas verdigheten da?

Prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving"
Gjennom prosjektet ”Samarbeid om etisk kompetanseheving” drives det systematisk etisk refleksjon i helse- og omsorgstjenestene i stadig flere av landets kommuner. Flere kommuner knytter etikksatsingen opp imot spesifikke fagområder, blant annet lindrende behandling og omsorg. Prosjektets erfaring er at helsepersonell opplever etisk refleksjon som et kjærkomment redskap når de ble stilt overfor etiske problemstillinger i arbeidshverdagen.

Hva er etisk refleksjon?
Etisk refleksjon kan defineres som: ”Systematisk utforskning av en sak, å se en sak fra flere sider og få nye perspektiver. Det handler om å identifisere en verdikonflikt. Formålet er å kunne ta en begrunnet og informert avgjørelse som bidrar til faglig og etisk skjønn fremfor synsing” (1).
Etisk kompetanse utvikles nettopp gjennom jevnlig systematisk refleksjon over etiske problemstillinger og dilemmaer.

Å ha gode arenaer og møteplasser for systematisk drøfting av etiske problemstillinger viser seg å være viktig for utvikling av etisk skjønn, noe som igjen bidrar til best mulig praksis.
Det er mye som tyder på at refleksjonens betydning i seg selv kan bidra til opplevelse av økt mestring i praksis. Erfaring viser at overføringsverdien fra temaer i etisk refleksjonsgrupper er stor og dermed fører til mer reflektert praksis. Det oppleves også viktigere med resultat gjennom refleksjon enn for rask ”jumping to the conclusions”. Det å kunne ta et skritt tilbake og betraktet situasjonen i felles refleksjon med kolleger kan føre til følelse av et mindre tyngende ansvar for å være den som bringer raske løsninger på bordet, og det i seg selv kan gi en større følelse av mestring i arbeidshverdagen.
Etisk kompetanse er nettopp ”praktisk dømmekraft, klokskap, i faglig utfordrende situasjoner hvor verdier står på spill” (2 s. 13).
Dette finner vi også igjen som en del av det etiske grunnlaget som M. S Fagermoen beskriver som et av grunnelementene i begrepet sykepleiekompetanse (3). Å gjøre valg på pasientenes vegne og se hvilke etiske konsekvenser disse får, krever at man tar seg tid til å reflektere. Refleksjonen skal likevel ikke gå på akkord med beslutningsevne som inngår i et av Fagermoens andre grunnelementer; handlingsrepertoar. Beslutningsevne må også være til stede, slik at handling blir satt ut i livet (3). Metoder for etisk refleksjon innebærer å komme fram til gode løsninger gjennom å utforske saken.
Det å gjenkjenne etiske problemstillinger og dilemmaer er en forutsetning for i det hele tatt å ha noe å reflektere over, og for å gjenkjenne må man ha erfaring og kompetanse. – Man må med andre ord vite hva man skal se etter og gjenkjenne det man ser. Erfaring viser at trening i systematisk etisk refleksjon fører til nettopp dette.

Faglig veiledning og refleksjon
Faglig veiledning er et kjent begrep for de fleste. Hovedfokuset i faglig veiledning bør være refleksjon over faglig praksis med det mål å øke forståelsen og utvide handlingsrepertoaret (4). Dette kan også forstås som gjeldende når vi snakker om forståelse og handlingsrepertoar i etisk vanskelige situasjoner.

Refleksjon over praksis bidrar til økt bevissthet om egen kompetanse, verdier og holdninger. Man kan bli mer bevisst egne ressurser og muligheter. Dette kan igjen føre til at egen identiteten som fagperson blir tydeligere for den enkelte, og dermed gir økt trygghet i yrkesutførelsen, - økt mestringsfølelse. Veiledningens hensikt er nettopp en styrket mestringskompetanse hos den som mottar veiledning (4).
Å være trygg på seg selv som fagperson vil også være viktig i samarbeid med andre, - både innen samme yrkesgruppe og tverrfaglig (4).
 
I debatten rundt pasienters livsavslutning på sykehjem, er nettopp tverrfaglig samarbeid en viktig komponent. Både med tanke på kvaliteten på de helsetjenester som gis, men også sett i forhold til pårørendesamarbeid. Der personell fra de ulike profesjonene møtes til felles etisk refleksjon er mulighetene større for å kunne tilby en helhetlig tjeneste til alvorlig syke og døende pasienter.

Litteraturhenvisninger:
1. KS (2011). Tips og hjelp til å komme i gang med etisk refleksjon
2. Eide, T. og E. Aadland. (2009). Etikkhåndboka (1. utg.). Oslo: Kommuneforlaget AS.
3. Fagermoen, M.S. (1993). Sykepleie i teori og praksis: et fagdidaktisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget AS.
4. Teslo, A-L (red). (2000). Mangfold i faglig veiledning. Oslo: Universitetsforlaget.

Artikkelen er skrevet av Hanne Norum Hollekim, prosjektmedarbeider i "Samarbeid om etisk kompetanseheving" og helsefaglig rådgiver i Stange kommune. 
Bunntekst
 
© KS
Redaktør: Sissel Ambjør
Webmaster: ks.no-support@ks.no
Kontakt Kontakt ansatte
Nyhetsvarsling Nyhetsvarsling
RSS RSS-strøm
Nettstedskart Nettstedskart
Alfabetisk Alfabetisk oversikt