På lag for fremtiden
Erling Lien Barlindhaug, Avdelingsdirektør for utdanning i KS. Foto: Christina Gregersen 

På lag for fremtiden

Nettverk Nordmøre arrangerte i begynnelsen av november det første dialogseminaret om felles strategi for fremtidens skole på Nordmøre «Nordmørsskolen 2040».

I overkant av 130 engasjerte deltakere bidro på forskjellig vis. Både elever, foreldre, lærere, ledere, administrativ - og politiske skoleeiere, PPT, UDF, NTNU, KS og utdanningsdirektoratet var representert. Alle med hver sine oppdrag, enten gjennom deling av praksisfortellinger, informative innlegg, eller gjennom deltakelse i workshopen, hvor målet var å skape felles bilder av fremtidens samfunn og skole på Nordmøre.

Mye godt arbeid i skolene på Nordmøre

Engasjerte deltakere delte praksisfortellinger på tvers av kommunene. Det var spesielt fokus på å løfte frem suksesshistoriene fra det utviklingsarbeidet som vi har vært felles om de siste årene innen bruk av IKT, Vurdering for læring, Ungdomstrinn i utvikling og Ledergruppeutviklingsnettverket.

Noe felles noe individuelt i Nettverk Nordmøre

Innholdet i det felles utviklingsarbeidet på Nordmøre har så langt handlet om bruk av IKT, lokal gitt eksamen, ivaretakelse av nyutdannede, samarbeid med NTNU samt koordinering og samarbeid om de to nasjonale satsningene «Vurdering for læring» og «Ungdomstrinn i utvikling». Samtidig deltar 4 av kommunene i et felles lederutviklingsnettverk der målet er å skape kapasitet i hele skolens ledergruppe og bygge relasjoner mellom skoler. Denne gruppen kalles også «utviklingsgruppen» og består av rektor, inspektør, teamledere og andre resssurspersoner, samt skoleeier. Michael Fullan snakker om en lederkoalisjon på toppen på nasjonalt nivå, vi forsøker å danne dette på skolenivå med skoleeier. De første erfaringene og tilbakemeldingene fra deltakerne er svært positive. Programmet utvikles løpende i samarbeid med stiftelsen IMTEC.

Den gode skoleeier må selv modellere læringsprosesser 

Mye kompetanse og kunnskap innen læringsledelse finnes allerede, både på de enkelte skolene og på kommunenivå. Så spørsmålet blir: Hvordan kan vi - alle kommunene, skolene, lærerne, elevene, gjennom samarbeid i nettverket, dra bedre nytte av denne kompetanse og erfaring? Hvordan kan vi bygge felles kapasitet på alle nivå i skolesystemet?

Styringsgruppen i Nettverk Nordmøre arbeider videre med strategien for Nordmørsskolen ut over våren 2016. Målet er at arbeidet på skoleeier og skoleledelsesnivå skal føre til utvikling og læring hos eleven. I følge Vivianne Robinson (2014) har ledelse av lærernes læring den største effekten på elevens læring, så skoleeierne må få til å modellere god læringsledelse i ledergruppene, som kan modelleres videre inn i systemet. Et av de ønskede tiltakene for 2016 er å gå samlet som region inn i et tett koordinert prosessledelsesarbeid mellom den gode skoleeier 2.0 og utviklingen av skolenes ledergrupper (utviklingsgruppene). Vi kan se for oss en rekke doble samlinger hvor skoleeierne forbereder seg i felleskap på den prosessen, som skal ledes den etterfølgende dagen med utviklingsgruppene. Målet er at skoleeierne bidrar til å skape «overlapping», tillit og forståelse mellom nivåene i skolesystemet - som Knut Roald (2014) også beskriver det.

Hele oppvekstsektoren sammen?

Barnehage og grunnskole henger sammen. Det har også vært arbeidet mye med overgangen mellom barnehage og skole, gjennom samarbeid, felles regionale nettverksaktiviteter på skoleeiernivå, kommunale samhandlingsprosesser, bytte-hospitering av lærere og barnehagelærere og felles elev/barn aktiviteter mellom enhetene. Nettverk Nordmøre har også et lederutviklingsprogram for styrerne i barnehagene som er utviklet sammen med IMTEC - parallelt med skolene sin lederutvikling. Tettere samarbeid mellom barnehage og skole etterspørres fortsatt i nettverkssammenhenger. 

Skrevet av: Utviklingsveileder for Nettverk Nordmøre Christina Adelhardt Gregersen