KS Møre og Romsdal er bekymret for sykehusøkonomien
Fylkesstyret reagerer på at det mange steder i forslag til utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal er brukt formuleringer som går ut på overføring av oppgaver til kommunene. Foto: Helse Midt-Norge

KS Møre og Romsdal er bekymret for sykehusøkonomien

Fylkesstyret har behandlet en sak med utgangspunkt i utviklingsplanen for HF Møre og Romsdal. I vedtaket mener Fylkesstyret at planen vil ha store konsekvenser for kommunene uten at dette er tilstrekkelig forankret på nasjonalt nivå.

Utviklingsplanen beskriver utfordringene fremover sett fra helseforetakets side. Store deler av planen handler om forventninger og føringer helseforetaket har til kommunene. Fylkesstyret reagerer på at det mange steder er brukt formuleringer som går ut på overføring av oppgaver til kommunene. I forbindelse med samhandlingsreformen har det kommunale ansvaret for nye oppgaver som etter hvert er innlemmet i reformen blitt bestemt nasjonalt. KS Møre og Romsdal mener helseforetaket ikke ensidig kan definere enda flere oppgaver som kommunene skal ta ansvar for, slik planen gir inntrykk av.

KS Møre og Romsdal er urolig for helseforetakets økonomiske utfordringer. Styret stiller spørsmål ved om det er rom for å løse oppgavene innenfor foretakets rammer uten å forsere oppgaveoverføring til kommunene før dette er forankret i Stortinget. Kommunene må også gjøres økonomisk og kompetansemessig i stand til å ta imot disse oppgavene. Styret ser utviklingsplanen som en «reform» som har konsekvenser av en slik karakter at de bør utredes og behandles på nasjonalt nivå av departement og Storting.

Utviklingsplanen gir et inntrykk av at HF Møre og Romsdal planlegger å overføre oppgaver til kommunene for å spare penger i eget budsjett. En slik overføring synes ikke å være konsekvensvurdert eller tilstrekkelig nasjonalt forankret, og kan få alvorlige konsekvenser for kommunene og pasientene dersom forslagene blir en realitet.

Fylkesstyret peker på at manglende finansiering av meroppgaver kan føre til at kommunene ikke vil kunne innfri lovkravet om å levere gode og forsvarlige tjenester. Oppgaveoverføring som utløser merkostnader, trenger vesentlig planlegging eller omlegging av tjenester, må være avtalt på forhånd. Dette i henhold til samhandlingsavtalen som gjelder mellom kommunene og helseforetaket.

I tillegg til KS Møre og Romsdal, har en rekke kommuner deltatt i høringsrunden. Alle høringssvarene ligger på lenken nedenfor. Der finner du også lenke til saksdokumentene til Fylkesstyret for KS Møre og Romsdal.

Utviklingsplanen skal legges fram for styret i Helse Møre og Romsdal den 14. februar 2018, før den blir sendt til Helse Midt-Norge innen fristen som er 1. mars.