Først ut med eByggeSak
Mer effektiv byggesaksbehandling med fulldigital saksbehandling. Bilde: KS

Først ut med eByggeSak

Trondheim kommune er nasjonal pilot for fulldigital byggesaksbehandling. Anskaffelsen er gjort med utgangspunkt i kravspesifikasjon utviklet av KS-prosjektet eByggeSak. Nå kan søkerne se fram til raskere saksbehandling.

Kommunen har som første kommune tatt i bruk KS sin verktøykasse for omstilling og digitalisering på byggesaksområdet og gjennomført en anskaffelse av et helt nytt verktøy for saksstøtte. Software Innovation er leverandør av kommunens nye system for byggesaksbehandling. 

eByggeSak
Anskaffelsen bygger på analyser av brukerreiser, standarder og krav som er utviklet i prosjektet eByggeSak i regi av KS og er første trinn på veien til en fulldigital byggesaksbehandling. Kommunen gikk i produksjon med den nye løsningen i mai i år og ser allerede gevinster av det nye verktøyet for saksstøtte. 

«Tradisjonell løsning for byggesøknader kan sammenliknes med selvangivelsen i gamle dager, der man måtte samle opp masse dokumenter, sende inn etter beste evne, og håpe at alt ble rett.»
—  Bygningssjefen i Trondheim kommune.

Dette kan være noe av grunnen til at hele 40 prosent av byggesøknadene i Trondheim har vært mangelfulle. Oppfølgingen av de mangelfulle søknadene tar mye tid både for de som skal behandle søknadene og de som skal søke. 

eByggesak er et nytt sømløst saksbehandlingssystem som samler all relevant informasjon om saken på ett sted. Informasjon fra ulike kilder som kart og tilsynssaker blir tilgjengelig i én arbeidsflate. Dette gjør saksbehandlingen for byggesøknader blir mer effektiv.

 

KS sin verktøykasse for omstilling og digitalisering på byggesaksområdet

- KS er også i dialog med andre kommuner som planlegger eller har tatt i bruk det nye anskaffelsesgrunnlaget som er utviklet, forteller Michael Pande-Rolfsen, som er prosjektleder for eByggesak og eByggesøknad i KS. Prosjektene skal bidra til at kommunene samordner seg på IKT-området, men også at kommunene og de statlige aktørene, Direktoratet for byggkvalitet, Kartverket og Statistisk sentralbyrå, samarbeider om utvikling av nye nasjonale fellesløsninger. - Ved å samordne interessene til kommunene står de bedre rustet til å sette krav til leverandørindustrien, men også å påvirke nasjonale fellesløsninger, uttaler Pande-Rolfsen. - Målet er tilgang til «hyllevare», skybaserte løsninger og større konkurranse i markedet for denne type løsninger.

 

Nye private byggesøknadsløsninger. 

Parallelt med utviklingen av en verktøykasse i regi av KS, utvikler DiBK en ny tjenesteplattform, Fellestjenester BYGG, på Altinn som grunnlag for nye, private byggesøknadsløsninger. Tjenesteplattformen går i ordinær drift rett over nyttår. DiBK har en løpende dialog med IKT-næringen, og flere private søknadsløsninger kjører nå i test mot den nye plattformen. - Vi ønsker å legge til rette for gode rammebetingelser for kommersiell tjenesteutvikling av fremtidens byggesøknader – både for innbyggere og byggenæring, forklarer prosjektleder Olaug Hana Nesheim i DiBK om bakgrunnen for den nye tjenesteplattformen.

Bygningssjef Trine Lill Johansen forteller at Trondheim kommune ønsker å være i førersetet når nye private søknadsløsninger tas i bruk. Da kan kommunen hente de nye digitale søknadene  via «Fellestjenester BYGG» og FIKS (felles integrasjonsplattform kommunal sektor) og legge disse direkte inn i kommunens nye løsning for saksstøtte (eByggeSak). Om ikke lenge vil også søknadene formidle digitale modeller av bygget (BIM) fra søker. Dette åpner opp for en bedre og mer effektiv dialog mellom søker og kommunen som saksbehandler.

- De nye digitale løsningene skal være så gode at saksbehandlingstida blir betydelig kortere. Fokuset på god service til innbyggerne er stort på byggesakskontoret i Trondheim, forteller bygningssjefen.