Den gode skoleleder – erfaringer fra programmet i Nord-Trøndelag
Egil Ulvin fra Høylandet kommune bidro på tredje samling i Den gode skoleleder. Foto: Annikken Kjær Haraldsen, KS

Den gode skoleleder – erfaringer fra programmet i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen og KS i Nord-Trøndelag har gjennomført programmet Den gode skoleleder i 2015/2016. Nå har deltakerne gitt sin tilbakemelding til oss, hvilken kompetanse har de fått og har programmet vært nyttig for skolene – og kommunene som deltok?

Målet for programmet Den gode skoleleder var å styrke skoleledernivået i Nord-Trøndelag gjennom økt kompetanse på områder som utfordrer rektorrollen i det daglige. Programmet skulle utfordre egen praksis og bli en arena for erfaringsbasert, kollektiv refleksjon.

Målgruppa for programmet var skoleledernivået ved den enkelte skole i primærkommunene i Nord-Trøndelag. Skoleansvarlige på rådmannsnivå var også invitert til å delta. 120 ledere fra 14 kommuner deltok i programmet som gikk over tre samlinger av to dager.

Hvilken kompetanse har deltakerne tilegnet seg gjennom programmet?

Den gode skoleleder hadde fokus på verktøy for skoleledelse, kunnskap om lov, regelverk og avtaleverk samt hvordan drive utviklingsprosesser på egen arbeidsplass. I evaluering har deltakerne svart at de har fått nyttige verktøy til bruk i utviklingsarbeidet på skolen, kompetanse i skoleledelse av pedagogisk virksomhet og bedre forståelse for sammenhengen mellom lokalpolitisk styring og ledelse i skolen. Hva som skal til for å utvikle en god skolekommune er også nevnt. Deltakerne trekker fram at det har vært nyttig å utveksle erfaringer og praksis med andre skoler og kommuner, diskusjonene gir refleksjon og bevissthet rundt eget arbeid.

I hvilken grad har programmet vært nyttig for skolen/kommunen?

Det som kommer tydeligst fram i evalueringen er betydningen av at ledelsen ved skolene (rektor, avdelingsleder/inspektør) og ledelsen i kommunen (oppvekstsjef) har deltatt i programmet sammen. Den gode skoleleder har synliggjort behovet for styrket samhandling i alle ledd, felles forståelse av skolens oppdrag og en mer kollektiv retning på utviklingsarbeidet. Understøttende forskning og teori skaper trygghet i lederrollen, programmet har gitt tid til å reflektere over egen rolle sammen med andre ledere.

Hva skjer videre?

En stor andel av deltakerne ønsker en oppfølgingssamling i forlengelsen av programmet Den gode skoleleder. Vi har fått mange gode forslag til tema, blant annet:

-        Ledelse (relasjonsledelse, kunnskapsledelse, personalledelse)

-        Foreldresamarbeid

-        Den vanskelige samtalen

-        Etisk refleksjon

-        Profesjonelle læringsfellesskap

-        Arbeidsmiljølov

-        Erfaringsdeling og gode eksempler

Vi vil takke KS-konsulent som hadde ansvar for samlingene, bidragsyterne fra Namsos kommune, Høylandet kommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og KS, og ikke minst kommunene for engasjert deltakelse i programmet.