Nye refusjonssatser for undervisning for barn i fosterhjem
Faggruppe utdanning i Agder-fylkene har vedtatt å anbefale kommunene å ta i bruk nye, justerte refusjonssatser for undervisning for barn i fosterhjem i andre kommuner. Foto: ScanStockFoto

Nye refusjonssatser for undervisning for barn i fosterhjem

Faggruppe utdanning i Agder-fylkene har vedtatt å anbefale kommunene å ta i bruk nye, justerte refusjonssatser for undervisning for barn i fosterhjem i andre kommuner.

Satsene ble vedtatt i møte 19. september 2017. Det benyttes samme satser som tilsvarende ordning i Rogaland og Hordaland.

De nye, anbefalte satsene er:

  • Grunnsats: Kr 95.600,-
  • Lærertimer barnetrinn: Kr 1.060,-
  • Lærertimer ungdomstrinn: Kr 1.150,-
  • Assistent per time: Kr 310,-
  • Miljøterapeut med 3-årig utdanning per time: Kr 310,-.

Dersom eleven er registrert i folkeregisteret i den kommunen der eleven går på skole, blir det trukket kr 51.200,- fra grunnsatsen. Dette gjøres fordi denne kommunen får innbyggertilskudd fra staten for eleven. Trekket skjer med virkning fra og med 1. januar året etter folketalsregistrering i vertskommunen. Satsene gjelder for 60 minutters enhet.

Når det kreves refusjon for deler av et skoleår, fakturerer man for antall uker (helårskostnad / 38 x antall uker). I refusjonskravet skal det skilles mellom assistent og miljøterapeut, selv om det nyttes samme sats.

Satsene er justert pr. januar 2017 med lønnsvekst fra 2015–2016 med 2,4 prosent og fra 2016–2017 med 2,3 prosent. Prosentsatsene fremkommer i KS’ beregnede årslønnsvekstramme 2015–2016 og 2016–2017 for stillinger etter Hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 4.

Beregningene er foretatt etter hovedoppgjøret i 2016 av Bømlo kommune på vegne av kommunene i Hordaland. 

Faggruppe utdanning finner ingen grunn til å regulere ordningen utover det som er nevnt. Ytterligere spørsmål knyttet til praktisering avklares mellom vertskommune og hjemkommune.