#drømmejobben

I 2014 tok KS-Agder initiativ til et stort felles rekrutteringsprosjekt på Agder. Prosjektet fikk navnet #drømmejobben - felles rekrutteringsprosjekt på Agder.Bakgrunn for prosjektet: 

  • Stort rekrutteringsbehov i kommunene i årene fremover
  • Ikke veldig synlig enda, men kommer for fullt fra ca. 2020
  • På sikt vil det være behov for 3-4000 nye ansatte årlig, bare for kommunene på Agder
  • Spesielt utfordrende innen helse/omsorg og barnehage, men også i skolen
  • KS-Agder tok i 2014 initiativ til et felles prosjekt på Agder
  • Deltakere: KS, kommuner, arbeidstakerorganisasjoner
  • Nærmere beskrivelse finnes i Prosjektnotat – Ny rekrutteringsstrategi, 2014

Overordnet målsetting:

Å sikre innbyggerne på Agder optimale tjenester av høy faglig kvalitet.

Prosjektmål:

Det overordnede prosjektmålet for et felles rekrutteringsprosjekt er å sikre og synliggjøre attraktive arbeidsplasser med gode fagmiljøer og utviklingsmuligheter. Øvrige delmål bygger opp under dette.    

Delprosjekter:

#drømmejobbener en samlebetegnelse for flere delprosjekter, som alle har som formål å bidra til attraktivitet, synlighet og bedre rekruttering for kommunale arbeidsplasser på Agder. I første fase har prosjektet valg å jobbe videre med følgende tre delprosjekter:  

I jobb i Agder  Hvordan få flere unge menn og innvandrere til å få tilbud om og søke jobb i kommunene?  
Historiefortelling Som verktøy for bevisstgjøring om problemstillinger knyttet til rekruttering
Jobbvinner  Hvordan få nyutdannede sykepleiere til å søke jobb i kommuner?              

Følg med på denne siden, mer informasjon kommer.