OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer
Foto: NTB Scanpix

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.

OU-midlene gir støtte til honorar og reise- og oppholdsutgifter for eksterne aktører. Det refunderes inntil kr. 16.000 i honorar pr. dag pr. kursholder/foredragsholder. Vi refunderer ikke kompensasjon for reisetid.

Det kan også søkes om midler til:

-          deltakeravgift på kurs som oppfyller kriteriet om «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», og hvor målgruppen er ledere.

-          studieavgift/deltakeravgift for lederopplæring hvor det kan avlegges eksamen med studiepoeng. Det refunderes inntil kr. 10 000 pr. deltaker pr. semester. Det refunderes ikke utgifter knyttet til eksamen.

-          kurs og lederutviklingsprogram hvor ansatte i kommunen er kursholder/ foreleser. Da refunderes dokumenterte utgifter til reelle honorar, men ikke vanlige lønnsmidler.

Det gis ikke tilskudd til lønnsmidler, verken til nyopprettede prosjektstillinger eller vikarlønn i forbindelse med frikjøp av egne ansatte. Det gis heller ikke midler til lokalleie eller kost/losji for kursdeltakere.

Søknader fremmes på eget skjema. 

Last ned søknadsskjema for OU-midler her.

Søknadene kan sendes pr. post til KS sin vanlige adresse eller pr. e-post til ou-midler@ks.no. Kontaktperson for søknader vedr. OU-midlene er rådgiver Sissel Haugen Daldosso.

Søknads/tilskuddsprosedyre: 

1) Den ansvarlige for lederopplæringen (kommunen, fylkeskommunen, virksomheten, KS i fylkene eller KS sentralt) søker om tilskudd på bakgrunn av tilbud/kostnadsoverslag.

2) Det gis tilsagn om tilskudd fra OU-midlene.

3) Etter at opplæringen er avsluttet betaler den ansvarlige for lederopplæringen og

4) sender inn refusjonskrav til KS sammen med kopi av tilsagnsbrev og kopi av fakturaer som skal refunderes.

GENERELLE RETNINGSLINJER
Det gis kun tilskudd fra OU-midlene i de tilfeller hvor det på forhånd er søkt om og fått tilsagn om tildeling av midler.

Refusjon skjer ved innsending av kopi av fakturaer som viser utgifter forbundet med opplæringen.

OBS! Refusjonskrav må være oss i hende senest 30. desember for å være garantert at det kommer med på inneværende regnskapsår. 

NB! I og med ordningen med momsrefusjon for kommuner og fylkeskommuner, refunderer ikke OU-midlene mva. (MOMS).