Stillingsstørrelsene øker i kommunal sektor
Stillingsstørrelsene i kommunal sektor er på vei opp. At kommunene kan tilby større stillinger er positivt både for brukere og ansatte. Foto: Shutterstock

Stillingsstørrelsene øker i kommunal sektor

Stillingsstørrelsene i kommunal sektor øker. Det er særlig vekst i helse- og omsorgsyrker og blant kvinner, viser tall fra KS' PAI-register.

Tradisjonelt har stillingsstørrelsene vært lave i deler av kommunal sektor. Nå viser imidlertid tall fra PAI-registeret grunn til forsiktig optimisme. Utviklingen går i retning av større stillinger.

Det er flere årsaker til at det er ønskelig å øke stillingsstørrelsene. Særlig innenfor helse- og omsorgssektoren er det forventet et sterkt økende behov for årsverk etter hvert som det blir flere eldre. Å øke stillingsstørrelsene vil bidra til å minske rekrutteringsbehovet. For det andre fremmer store stillinger gode arbeidsmiljø og god ledelse. Dermed er det også positivt for kvaliteten på tjenestene. For det tredje blir det viktig å tilby hele stillinger for at kommunal sektor også i framtiden skal være en attraktiv arbeidsgiver.

Kvinner går frem
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunesektoren har økt med 0,7 prosent fra 81,8 prosent i 2012 til 82,5 prosent i 2016. Økningen er drevet av at kvinners gjennomsnittlige stillingsstørrelse i perioden økte fra 80,6 prosent til 81,6 prosent. Menns stillingsstørrelse sank i perioden fra 86,0 prosent til 85,3 prosent. Siden det er langt flere kvinnelige enn mannlige ansatte, har endringen i kvinners stillingsstørrelse mest å si for utviklingen samlet sett.

I samme periode vokste helse-, pleie- og omsorgssektoren raskere enn øvrige tjenesteområder. Vi ser at sykepleiere i perioden økte sin gjennomsnittlige stillingsstørrelse fra 80,5 prosent til 82,2 prosent. Stillingsstørrelsene har økt for både menn og kvinner. Veksten har vært størst for kvinner. Også blant fagarbeidere innen helse/pleie/omsorg har gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt fra 76,1 til 77,4 prosent. 

Les en lengre versjon av artikkelen med figurer og tabeller 

Flere heltidsstillinger 
Stillingsstørrelsene varierer mellom ulike grupper ansatte. Stillingsstørrelsene er høyere for undervisningspersonell enn for gruppene i helse/pleie/omsorg. Vi ser innenfor helse/pleie/omsorg at stillingsstørrelsene øker med utdannelsen: Sykepleiere har større stillinger enn fagarbeidere, som igjen har større stillinger enn ansatte i stillinger uten krav om utdanning. For undervisningspersonell har gjennomsnittlig stillingsstørrelse i perioden steget med ett prosentpoeng, fra 89,4 prosent til 90,4 prosent. 

Målsetningene for stillingsstørrelsene tar ofte utgangspunkt i skillet mellom heltid og deltid. Når vi ser på andelen ansatte som jobber henholdsvis heltid og deltid, ser vi at det ennå er langt igjen til vi kan si at en heltidskultur er etablert i hele kommunesektoren. 50,9 prosent av de ansatte var per 1. desember 2016 heltidsansatte. Men også her peker pilene oppover. Andelen har steget fra 48,7 prosent i 2012. Andelen heltidsansatte har steget i alle yrker. For kvinner stiger andelen heltidsansatte i hver av gruppene, mens den for menn i enkelte tilfeller går ned.