Gode og nyttige tilbakemeldinger på ePlanSak
KS har mottatt åtter høringssvar til nasjonal produktspesifikasjon for ePlanSak. Flere kommer med gode og konstruktive tilbakemeldinger. Foto: Siv Dolmen

Gode og nyttige tilbakemeldinger på ePlanSak

KS har mottatt flere konstruktive tilbakemeldinger på forslaget til nasjonal produktspesifikasjon for ePlanSak. Alle uttrykker at de er positive til initiativet og til nasjonal produktspesifikasjon for ePlanSak slik det er beskrevet i høringsversjonen.

ePlanSak er en nasjonal veileder som setter krav til kommunal saksbehandling av planforslag fram til vedtak. I sommer ble første versjon lagt ut til høring.

Bredere funksjonsområde
Svarene indikerer en forventning til at ePlanSak skal dekke et bredere funksjonsområde enn hva som er beskrevet i nåværende versjon av produktspesifikasjonen. Flere trekker fram behovet for å styrke beskrivelsen av samhandling mellom aktørene i en planprosess og legge til rette for at ePlanSak kan fungere som et nav for digital kommunikasjon mellom disse.

Mer brukerinvolvering
Høringssvarene etterspør også et bedre verktøy for å involvere sentrale brukergrupper og bidra til god samhandling mellom alle involverte i plansaksprosessen. Fokuset så langt i arbeidet med ePlanSak har vært brukere i kommunene. KS vil nå i samarbeid med utvalgte kommuner arbeide videre med andre brukergrupper, eksempelvis sektormyndigheter og forslagsstillere, og sikre at deres perspektiver og behov blir ivaretatt.

Fleksible løsninger
Nasjonal produktspesifikasjon for ePlanSak skal både være et verktøy for å kunne anskaffe konkrete løsninger og bidra til utvikling av hyllevare. Flere av tilbakemeldingene peker imidlertid på at løsningene også må være fleksible og åpne for endringer i regelverk og ulikheter mellom kommunene. Det videre arbeidet i regi av KS vil fokusere på denne dualismen og sikre at begge krav blir ivaretatt.

Høringssvarene er tilgjengelig på nett
Det er også ønskelig at 1. versjon av ePlanSak inkluderer andre planprosesser enn private reguleringsplanforslag. KS ønsker å følge opp denne tilbakemeldingen.  Alle de åtte mottatte høringssvarene er tilgjengelige i KS sin verktøykasse for omstilling av tjenesteområdet plan, bygg og geodata.