Ordførerpraten

Per Ragnvald Berger (H), ordfører i Hole kommune

Som ordfører har Per Ragnvald Berger (65) blitt positivt overrasket over mottakelsen han får i offisielle anledninger. Men ordførervervet har også gjort ham sjokkert over enkeltpersoners hetsing i sosiale medier og lokalavisen.

Per Ragnvald Berger (H), ordfører i Hole kommune
Per Ragnvald Berger er ordfører i Hole kommune.

”Det viktigste for meg er imidlertid å kunne møte mennesker direkte og å være der det skjer.“ - Per Ragnvald Berger, ordfører Hole kommune

Nevn tre gode grunner for å besøke Hole:
Dersom du leter etter et sted hvor du kan bo, vokse opp og leve et trygt og meningsfylt liv, da skal du velge Hole. Kommer du på besøk vil du bli betatt av det vakre kulturlandskapet med Røysehalvøya, omgitt av Steinsfjorden og Tyrifjorden, og den majestetiske og trolske Krokskogen. Du blir godt tatt imot, og vil få god, lokal mat enten du velger Sundvolden Hotel, Kleivstua eller General Hotel på Helgelandsmoen. Over alt vil du kunne møte tusser og troll. Det var her Jørgen Moe hentet grunnlaget til folkeeventyrene i Asbjørnsen og Moe på midten av 1800-tallet.

I tillegg kan du ikke unngå å få med deg bakgrunnen for Holes kommunevåpen. De fire kongekronene representerer Halvdan Svarte, Sigurd Syr, Olav Haraldsson og Harald Hardråde, og forteller at Hole er historisk grunn.

Før du drar videre på reisen din bør du ta deg til til et besøk på «Kongens Utsikt».

"Kongens utsikt" i Hole kommune. Foto: Hole kommune.

Hvilken annen kommune enn din egen vil du besøke og hvorfor?
Som de fleste andre ordførere har erfart, er det alltid nyttig å få inspirasjon og dele erfaringer med andre. Hole kommune har i så måte deltatt i regionalt samarbeide både med Ringeriksregionen, Vestregionen og Osloregionen. Det har gitt oss nyttig lærdom og erfaring på veien til en bedre kommune. Vi har hatt fem vennskapskommuner i andre nordiske land som har gitt opplevelser og nyttige innspill. Jeg ønsker å gjenoppta samarbeidet med våre nordiske venner, selv om enkelte av disse også har vært offer for kommunesammenslutninger og omorganisering. I tillegg kunne jeg tenkt meg å knytte kontakt med andre vekstkommuner i randsonen rundt de store byene, og dele erfaringer med disse.

Hva har overrasket deg mest ved å være ordfører?
Det som overrasker meg mest i positiv forstand, er den positive mottakelsen ordføreren får ved å si ja til å møte opp med ordførerkjedet, ved både små og store anledninger.

Det som har overrasket meg mest i negativ forstand er folkevalgte som har gått inn i politikken kun for å oppnå egen vinning, samt enkeltpersoners hetsing og uttalelser både i sosiale media og lokalavisen.

Hvilken snor klippet du sist?
Det må ha vært ved åpningen av kommunens første, større private barnehage på Elstangen i Hole, høsten 2015. Jeg har også ganske nylig fått være med på åpningen av en ny kongresshall på Sundvolden hotell, delt ut sertifisering av en lokal bedrift som miljøfyrtårn og kommet i gang med vigselsretten.

Hvilke sosiale medier bruker du mest?
Tidligere brukte jeg mest e-post og sms, men har etter hvert gått over til å bli mer aktiv på Facebook og andre nyvinninger innen sosiale medier. Det viktigste for meg er imidlertid å kunne møte mennesker direkte og å være der det skjer.

Hva mangler i din kommune?
Vi mangler lokale arbeidsplasser i bygda og er nok å betrakte som en pendlerkommune. Beslutningene om ny firefelts vei og Ringeriksbanen ligger like rundt hjørnet. Dette gjør forhåpentligvis kommunen mer attraktiv for næringsetablering, vekst og utvikling.

Hva er du mest stolt av at dere har fått til i kommunen?
Ettersom jeg har vært så heldig at jeg har blitt valgt som ordfører i hele fem perioder, sier det seg selv at det ikke lett å velge. Når jeg likevel skal gjøre noen valg, må det bli disse:

I perioden 1999 - 2003 vil jeg fremheve Hole Bo- og Rehabiliteringssenter, som med sin beliggenhet, utforming og innhold, var og er forbilledlig i nasjonal omsorgssammenheng.

Hole Bo- og Rehabiliteringssenter. Foto: Hole kommune.

I perioden 2003 - 2007 planla og bygde vi Sundvollen oppvekstsenter. Dette ble gjort for å kunne gi  en stadig voksende kommune attraktiv spesielt for barnefamilier.

Arbeidssenteret på Sundvollstranda kom i perioden 2007 - 2011, og gir et unikt tilbud til  flere vanskeligstilte grupper. Senteret ivaretar i dag mange som ellers ikke kommer så lett inn i arbeidslivet.

Jeg er også stolt av at kommunen har planlagt, finansiert og bygget ut kilometervis med gangvegnett langs fylkesvegnettet i bygda, noe som gir trygge skoleveger og bedrer folkehelsen.

Ellers er jeg stolt over at kommunens innbyggere langs Utstranda viste mot og handlekraft, samtidig som kommunens beredskap fungerte under og etter terroranslaget mot AUF og Utøya 22. juli 2011.


Minnested ved Utstranda. Foto: Hole kommune.

Hvis du hadde penger til et godt tiltak for ungdom i kommunen din - hva ville du brukt de til?
Hole kommune er så heldige å ha et eget Barne- og unges kommunestyre, eget ungdomsråd og, som eneste kommune i landet, en egen frivilligsentral for ungdom. Jeg ville latt de gjennomføre en prosess hvor pengene ble brukt til et formål de ønsket seg. I Hole er flere av gangvegprosjektene i bygda og andre nærmiljøtiltak realisert direkte som følge av ideer, innspill og beslutninger av ungdommen selv.

Fakta om Hole kommune

Ordfører: Per Ragnvald Berger (H)

Areal: 192,69 km²

Folkemengde: 6.772

Fylke: Buskerud

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Per Ragnvald Berger (H), ordfører i Hole kommune