Samfunn og demokrati

Hele Trøndelags utviklingssjef

Fylkesrådmannen i nye Trøndelag, Odd Inge Mjøen, har fått jobben med å smelte Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag til ett rike.

Hele Trøndelags utviklingssjef
Odd Inge Mjøen er fylkesrådmann i nye Trøndelag og har fast sete i Steinkjer.

Å slå seg sammen var den eneste måten vi som politisk organ kan bestå, sier Odd Inge Mjøen, som blir fylkesrådmann for nye Trøndelag.  

Det er litt over et år siden. 27. april 2016 vedtok fylkestingene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag å slå seg sammen. Det historiske vedtaket ble gjort på Stiklestad med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til stede.

- Det er nødvendig med en ny kraft. Hvis ikke politikerne i Trøndelag hadde tatt dette grepet nå, hadde vi ikke klart å være med på samfunnsutviklingen. Vi må stå sammen for å bygge vei, utvikle kollektivtransporten og utvikle gode videregående skoler, sier Mjøen.

Sete i Steinkjer
Det ble tidlig klart at fylkesmannsembetet og fylkesadministrasjonen skulle ligge i Steinkjer, mens Trondheim blir det nye politiske senteret i regionen. Odd Inge Mjøen var fylkesrådmann i Sør-Trøndelag da han ble tilsatt som ny fylkesrådmann 6. oktober. Uken etter kjøpte han leilighet i Steinkjer, der han har sitt kontor.

- Kona bor fremdeles på en gård utenfor Trondheim, ler han, som helgependler fem timer i bil hver uke. Kanskje ikke så rart at han er opptatt å gjøre noe med togtilbudet mellom de to storbyene i regionen?

- Vi må få på plass en effektiv kollektivtrafikk. Trønderbanen går så sent – det er en katastrofe! Firefelts motorvei, bil eller buss er ikke et alternativ, sier han.

Dagene han er i Steinkjer er han stort sett alltid på jobb. Telefonen ringer i ett kjør og oppgavene står i kø når to fylkeskommuner skal bli til en. Et stort ansvar hviler på Mjøens skuldre. Han blir den øverste administrative lederen for 4.500 ansatte og forvalter et område på 42.000 kvadratkilometer med 6.000 kilometer med fylkesvei. Han har bare tiden og veien. Trøndelag fylkeskommune etableres 1. januar 2018.

Organisasjonsmodell kontra ordførerkjede
- Siden jeg startet som prosjektleder har jeg i hovedsak jobbet med én ting. Det er å utvikle en organisasjonsmodell på administrativt nivå, sier Mjøen.

Han understreker at den strategiske ledergruppen skal ivareta en helhet i organisasjonen, samtidig som de skal ha et helhetsperspektiv på Trøndelag.

- Vi har en fellesnemnd på 78 personer. 4.800 ansatte skal få nye arbeidsavtaler. Vi har en ny avdeling for digitalisering.

- Hvis du spør de tillitsvalgte, vil de si at de opplever å bli godt ivaretatt. Vi må ha med alle ansatte. Dersom de må skifte arbeidssted, skal vi legge til rette for det, sier han.

- Selve prosjektet er et fusjonsprosjekt, på lik linje med når bedrifter slår seg sammen. Det som er spesielt er at vi skal utvikle ny politikk. Vi må legge til rette for ulike politiske verksteder, sier han.

«Trondhjæms fotbaillag»
Meningene og de politiske debattene er mange. Da det nye ordførerkjedet nylig var tema i arbeidsutvalget for fellesnemda for nye Trøndelag, gikk debatten livlig for seg. Mjøen foreslo selv en pragmatisk løsning: Å beholde selve kjedet fra Sør-Trøndelag, men ta med seg olavkorset fra nordtrøndernes kjede. Miljøpartiet ønsker å fjerne oljedråpen som symbol, men FrP er uenig.

Til tross for de politiske debattene, så er han ikke i tvil om at de to fylkene hører sammen.

- Det er klart trønderne har en felles identitet. Det er bare å ta en tur på Lerkendal, så ser du det. Alle i Trøndelag heier på Rosenborg. Vi har ett fotballag, sier Mjøen.

- Innbyggerne bryr seg ikke om hvem som er skoleeiere, men at de får gode tjenester. Regionreformen griper ikke veldig sterkt inn i menneskers liv, mener han. 

Ønsker flere oppgaver
- Samfunnsutviklerrollen er en rolle som vil passe det regionale nivået veldig bra. Det er noen som tenker på helheten og skaper arenaer for samhandling, sier Mjøen.

Den nye fylkeskommunen har sendt søknad til departementet om nye oppgaver – gjerne som pilot.

- I Trøndelag har vi en rekke livskraftige småbyer, som Stjørdal, Verdal og Namsos. Vi har et relativt bredt næringsliv, er store på matproduksjon og havbruk. Det som er viktig for meg er en balansert utvikling. Vi må ha en kritisk masse med kompetanse og sterke kommuner. Vi må være endringsvillige i en tid det skjer mye.

Mjøen er opptatt av å se regionreform og kommunereform under ett. Han skulle nok aller helst ønsket seg flere endringer på kommunalt nivå.

- Små kommuner har ikke like stor kapasitet. Det ser ut som kommunereformen går sakte fremover, sier han.

Han er også utålmodig på vegne av andre fylkeskommuner, som kvier seg for å slå seg sammen.

– Det er fint for Trøndelag å ligge foran, men jeg er litt skuffet over resten av landet. Fylkeskommunene har i sin nåværende form kort levetid. Jeg heier på Stortinget, sier Mjøen. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
Artikkel: Hele Trøndelags utviklingssjef