Sogn og Fjordane: Samhandlingskonferansen 2018
14.mar.2018

Sogn og Fjordane: Samhandlingskonferansen 2018

Praktisk informasjon
  • Tid: 14. - 15. mars 2018 kl. 10.00 - 16.00
  • Sted: Skei i Jølster
  • Adresse: Thon Hotel Jølster

Region: KS Vest-Norge | Skei i Jølster

Årets konferanse ber namnet "Samhandling i vekslingsfelta - heilskaplege og koordinerte helsetenester".

Samhandlingskonferansen i Sogn og Fjordane er eit årleg fellesarrangement i samarbeid mellom samfunnsaktørar i fylket knytt til helseområdet: Helse Førde, KS Sogn og Fjordane, Fylkesmannen, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Brukarutvalet i fylket og Høgskulen på Vestlandet. 

Konferansen har som mål å bidra til god kultur for samhandling på tvers av sektorar og forvaltningsnivå, gi kunnskap gjennom gode innlegg og drøftingar, synleggjere døme på innovative satsingar, god praksis og teknologiske mulegheiter; mellom anna.

Hovudtema for konferansen vil vere:
* Samhandling i vekslingsfelta mellom dei ulike helseaktørane (herunder mellom anna både rehabilitering og habilitering , pakkeforløp i psykisk helse og fagfornyelsen)

Sjå program til høgre. 

Målgruppa for konferansen er politisk og administrativ leiing i kommunane, leiarar, helsepersonell og andre tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, leiing, helsepersonell og andre tilsette i spesialisthelsetenesta, brukarrepresentantar og andre interesserte.

Samhandlingskonferansen er årets store møtepunkt for denne omfattande gruppa. Her møtast leiarar, brukarar, fagfolk og kollegaer på tvers av kommunegrenser og sektorar – nettverk kan dannast og pleiast,  og konferansen har tidlegare år vore fullteikna med over 200 deltakarar.

Dokumentasjon


Kontakt