Introduksjon
Illustrasjon laget av Bly

Introduksjon

Velkommen til Veikart for tjenesteinnovasjon! Veikartet er laget for deg som vil være med på å skape bedre tjenester for innbyggerne i din kommune.

Veikartet er det første komplette verktøyet som følger innovasjonsprosesser fra A til Å, fra før prosjekter starter, gjennom forankring og forberedelser, via tjenesteinnovasjonsfasen, overgang til drift og gevinstrealisering med målinger. Metodikken er generell og kan brukes innenfor alle kommunale sektorer.

Vi står overfor store utfordringer i offentlig sektor, ikke minst gjelder dette for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Fra og med 2025/2030 blir det flere eldre, og antallet personer med kroniske sykdommer øker. Reformer de siste årene har gitt kommunene flere oppgaver og mer ansvar. Det er også vekst i antall tjenestebrukere under 67 år. Behovet for helse- og omsorgstjenester blir større, samtidig som det forventes knapphet på helsepersonell.

Selv om utfordringsbildet kan virke overveldende, er fremtiden også full av muligheter. Kommunene har allerede vist at det går an å løse utfordringer på nye måter. Det skjer en gradvis endring der brukernes egne ressurser settes i sentrum. Hjelp til selvhjelp setter den enkelte i stand til å mestre sin egen livssituasjon. En utvikling fra behandling til forebygging, fra sen til tidlig innsats, og økt innsats overfor brukere som har de største behovene er veien å gå.

Når du står overfor komplekse utfordringer holder det ofte ikke å endre arbeidsrutiner og kompetanse hos de ansatte. Kommunene må tenke nytt – både om hvordan oppgavene løses, hvem som kan være med å løse dem, og hvordan tjenestene organiseres gjennom samspill mellom ulike yrkesgrupper og omgivelsene.

Når vi skaper morgendagens omsorgstjenester vil vi ta utgangspunkt i brukernes faktiske behov og ønsker om i større grad bestemme hvor, hvordan og når tjenester ytes. Derfor skaper vi tjenestene sammen med brukerne, og ikke bare for dem. En slik tilnærming vil gi fornøyde innbyggere, trivsel i arbeidshverdagen for de ansatte og gevinster for kommunen som tjenesteleverandør.

Vi håper dette inspirerer deg til å komme i gang med tjenesteinnovasjon i din kommune. Veikart for tjenesteinnovasjon gir deg god støtte på veien!

Om Veikart for tjenesteinnovasjon
Veikart for tjenesteinnovasjon er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden.

Innovasjon
Innovasjon er en idé som er realisert og skaper verdi for mennesker, organisasjoner og samfunnet. Innovasjon er ikke en ting, det er et resultat.

Tjenestedesign
Tjenestedesign legger vekt på å forstå menneskers faktiske behov og bruker dette som utgangspunkt for å skape helt nye tjenester og forbedre eksisterende.

Gevinstrealisering
Gevinster er verdier, positive effekter som oppnås ved å implementere nye løsninger i drift.

Forankring
En vellykket endringsreise krever systematisk arbeid med forankring og opplæring, og at mennesker er motiverte til å endre atferd.

Velferdsteknologi
Mange kommuner har kommet i gang med, eller planlegger å ta i bruk velferdsteknologi.

Klikk her for å komme i gang!
Une Tangen

Une Tangen

Seniorrådgiver innovasjon

Kristin Standal

Kristin Standal

Prosjektleder innovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon

Se innhold