Samskapende sosial innovasjon
Samskaping kan gjøre det enklere å navigere i riktig retning og nå felles mål. Illustrasjon: Tor Erling Naas

Samskapende sosial innovasjon

KS har presentert en ny håndbok i samskaping, samt to verktøy utviklet for å gjøre det lettere å jobbe med samskapende sosial innovasjon. Konferansen kan du se i opptak her.

Verktøyene og håndboken er forskningsbaserte, og er laget med utgangspunkt i FoU-rapporten "Demokratisk innovasjon. Teorier og modeller for samskapende sosial innovasjon i norske kommuner"

SAMSON er et digitalt prosessverktøy for samskaping, mens SoImpact er et verktøy for å måle effektHåndboka er laget for å være en hjelp i praktisk sosialt innovasjonsarbeid. 

Hva er samskaping?

Samfunnet trenger å skape nye løsninger og nye modeller for å møte velferdsstatens utfordringer. Kanskje er noe av svaret samskaping? Samskaping handler om å invitere inn til likeverdige samarbeidende partnerskap hvor ulike aktører får gi selvstendige bidrag til å definere, designe, implementere og drive fram løsninger sammen med profesjoner, forvalting og politiske myndigheter.

Petter og Pernille viser deg!

Vrient å få helt tak på? Vi har laget noen filmsnutter som enkelt viser deg hva det er snakk om. Petter og Pernille har et problem som de søker en løsning på. Du får se hvordan de tenker og til slutt løser problemet de har. 

Se første episode her:

Det kommer en ny filmsnutt annenhver uke. Du kan se alle tilgjengelige episoder samlet ved å klikke deg inn her.

Vi har en del teoretisk kunnskap om samskaping, men mangler praktisk kunnskap og verktøy. Samskaping skjer i dag i stor grad som skreddersøm der samarbeidsløsningene utvikles fra bunnen av, med høye etableringskostnader for partene. Et mål ved prosjektet var derfor å utvikle og teste modeller og verktøy for samskaping i konkrete case slik at det blir lettere for kommuner å starte opp og gjennomføre samskaping i egen kommune. 

Samskaping kan gi avkastning i form av nye og bærekraftige løsninger. På dette feltet har verktøy for måling av effekt i liten grad blitt tatt i bruk. Dette er en utfordring, fordi det er viktig for norske kommuner å få gode data og et best mulig kunnskapsgrunnlag for å vite mest mulig om investeringer og tiltak på det velferdspolitiske området gir ønsket virkning. Et sentralt mål for FoU-prosjektet var derfor å ta i bruk og teste metoder for måling av effekt av sosiale innovasjoner.

Håndbok i lokal samskapende sosial innovasjon

Håndboka er laget for å være en hjelp i praktisk sosialt innovasjonsarbeid. Den redegjør for både teoretisk og metodisk grunnlag for samskaping, synliggjør barrierer, viser frem lokale eksempler fra casene og synliggjør hvordan verktøy og modeller kan tas i bruk i lokalt samskapende innovasjonsarbeid. 

Håndbok for samskaping.pdf Håndbok for samskaping - engelsk versjon.pdf

SAMSON

Forskerne fant at de fleste norske casene var på et lavt modenhetsnivå. Det er vanskelig å få til samskaping i praksis. Prosjektet viste at det generelle kunnskapsnivået om samskaping var svakt og at kommunene slet med å sikre reell involvering i casene.

Ved å kombinere teori og erfaringer fra casene er det utviklet en modell for lokal samskapende sosial innovasjon. Denne modellen har blitt brukt til å lage et digitalt prosessverktøy for samskaping, SAMSON. Verktøyet skal brukes i samskapingsprosesser, og gir et bilde av hvor samarbeidet står og hvilke handlingsfelt man må jobbe med for å få til reell samskaping. 

Verktøyet gjør det mulig å justere kursen underveis i prosessen, samt evaluere prosessen i etterkant i lys av både handlingsfelt og verdier – hva gjør vi bra, hvor har vi utfordringer, hvordan klarte vi å korrigere underveis eller hvor sviktet vi.  Modellen tar utgangspunkt i at samskaping er relasjonelt og kontekstuelt, og at posisjon og roller alltid må synliggjøres for å kunne håndteres. Verktøyet må brukes sammen med alle partene og sikrer derfor likeverdighet og åpenhet i prosessen.

Gå til verktøyet SAMSON

SoImpact

Innovasjonsarbeid gjennom samskaping forutsetter bruk av forskjellige metoder for innsamling og evaluering av resultater, både med hensyn til verdier som skapes i prosessen og effekter i etterkant. Effektmåling er krevende fordi årsakssammenhengen mellom innsats og effekt ofte er uklar. Det er likevel viktig å vite om ressursene man bruker leder til forventede sosiale resultater og effekter.

SoImpact håndterer dette. Verktøyet ble først laget av SoCentral, og har blitt videreutviklet i FoU-prosjektet. Det skiller seg fra flere andre metoder for effektmåling av sosial innovasjon ved at verktøyet først og fremst fokuserer på måling av resultater og virkninger av innsatser, hvor årsaks-virkningsammenhengen er høy. SoImpact er et verktøy for å velge ut og identifisere indikatorer, og måle resultater, virkninger og effekter av innsats i samskapende sosial innovasjon. Verktøyet er en prosess i ti steg som strukturer arbeidet fra innledende måldefinisjoner, til identifisering av måleindikatorer til evaluering og analyse.

Last ned SoImpact.xlsx

Om prosjektet

Prosjektet var opprinnelig et forslag fra Steinkjer kommune, men ble i KS-regi utvidet til å omfatte flere case og favne bredere. Casene i prosjektet har vært

  • Steinkjer kommune i samarbeid med NOEN AS og Friskgården
  • Trondheim kommune i samarbeid med JodaCare AS
  • Arendal kommune i samarbeid med Kirkens Bymisjon
  • Tranøy kommune i samarbeid med Safegroup AS
  • Asker kommune i samarbeid med Sisters in Business

Siden samskaping har kommet lenger i Danmark enn i Norge, ble Roskilde kommune i samarbeid med INSP! valgt som referansecase. Casene omfattet ulike områder i kommunen: sysselsetting, sosial inklusjon, sosial boligbygging, psykisk helse blant barn og unge, og demensomsorg.

Prosjektet er utført av Senter for Sosialt Entreprenørskap og Samskapende Sosial Innovasjon ved Høgskolen i Sør-ØstNorge (SESAM) i samarbeid med SoCentral, VIVE og Roskilde Universitet (RUC) i Danmark.

Se hele lanseringen i opptak

Gikk du glipp av lanseringen i mars? Du kan se hele arrangementet her:

Anne Romsaas

Anne Romsaas

Seniorrådgiver innovasjon