Kommunesektoren er innovativ
- Fremover må kommunal sektor løse flere oppgaver med mindre ressurser. Da er det viktig at sektoren sprer kunnskap om nye løsninger, sa styreleder i KS Gunn Marit Helgesen under lansering av innovasjonsbarometeret. Foto: KS

Kommunesektoren er innovativ

Det slår Norges aller første innovasjonsbarometer for kommunesektoren fast. Tre av fire kommunale virksomheter har innført en eller flere innovasjoner de to siste årene. De lærer av hverandre og er i tillegg gode på gjenbruk.

- Det har aldri før vært gjennomført systematiske målinger av innovasjonsaktiviteten i sektoren. Nå kan vi med sikkerhet slå fast at kommuner og fylkeskommuner er innovative. Resultatene er helt på høyden med resultatene fra dansk offentlig sektor som det er naturlig å sammenligne seg med.  Et gledelig, og kanskje for noen et litt overraskende funn er at innovasjonen foregår over hele landet, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Følg med på lanseringen av Innovasjonsbarometeret direkte her

Gode på gjenbruk
Kommuner og fylkeskommuner lærer av hverandre og er gode på å gjenbruke ideer, viser barometeret. God delings- og læringskultur betyr blant annet sparte utviklingskostnader.

- Fremover må kommunal sektor løse flere oppgaver med mindre ressurser. Da er det viktig at sektoren sprer kunnskap om nye løsninger slik at kommuner og fylkeskommuner slipper å finne opp hjulet på nytt og unngår å gjøre feil som andre har gjort, sier Helgesen.

Medarbeiderne spiller en nøkkelrolle
Innovasjonsbarometeret viser at medarbeiderne spiller en nøkkelrolle når nye løsninger skal realiseres.  88 % oppgir at medarbeiderne setter i gang eller fremmer den nyeste innovasjonen. Det betyr at kommunal sektor ikke er avhengig av eksperter eller ildsjeler for å lykkes med innovasjon.

- Dersom forholdene legges til rette for at ansatte kan bruke sin kunnskap til å komme med nye ideer eller får aksept for nye løsninger, kan virksomhetene oppleve større medarbeidertilfredshet, høyere kvalitet og en mer effektiv tjeneste. En viktig oppgave for lederne er derfor å legge til rette for at medarbeiderne kan prøve ut nye løsninger, sier Helgesen.

Flere innovasjoner innen oppvekst og utdanning
Innovasjonsbarometeret er en undersøkelse av innovasjon på kommunale arbeidsplasser innenfor sektorene helse og omsorg, og oppvekst og utdanning. 1786 enhetsledere i kommunale virksomheter har svart. Åtte av ti arbeidsplasser innenfor oppvekst og utdanning har innført innovasjoner, mot syv av ti i helse- og omsorgssektoren.

Nyttig kunnskap
Med innovasjonsbarometeret får vi for første gang presentert en lang rekke data og analyser av innovasjon i kommunal sektor. Vi har sikrere anslag på hvor høyt aktivitetsnivået er, og får ny kunnskap om hvilke aktører som fremmer og hemmer innovasjon. Vi vet også mer om hvilke aktører kommuner og fylkeskommuner samarbeider med og hvordan innovasjonsarbeidet finansieres. Dette er nyttig kunnskap som gjør at tiltak og satsinger blir mer målrettet.

Definisjon 
I undersøkelsen er innovasjon definert som nye eller vesentlig forbedrede tjenester, produkter, måter å organisere arbeidet på eller nye måter å kommunisere med omverdenen på.


Fakta

Hva kjennetegner en innovativ kommune?

  • Mellomstor kommune (10-50 000 innbyggere)
  • Middels sentralitetsgrad
  • Liten andel korrigerte frie inntekter
  • Har store virksomheter med mange ansatte
  • Ligger hvor som helst i landet

 

Une Tangen

Une Tangen

Seniorrådgiver innovasjon