Veileder om taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn, ungdom og familier
Foto: Kristina B. Holmblad

Veileder om taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn, ungdom og familier

For å legge til rette for bedre kommunale tjenester og en mer effektiv ressursbruk, jobber et økende antall kommuner med samarbeid på tvers av faglige og organisatoriske grenser innen helse og omsorg. 

 

Samtidig som kommunene har fokus på bedre samordning av tjenestene, er det nødvendig å skape tillit hos brukerne. Denne tilliten skapes blant annet gjennom korrekt håndtering av reglene om taushetsplikt.

 KS ønsker med denne veilederen å gi støtte til kommuner som vurderer å etablere tverrfaglig samarbeid eller samorganisering av arbeidet for barn, unge og familier. Veilederen gir kommunen innsikt i hvilket praktisk handlingsrom de har innenfor dagens lovverk knyttet til taushetsplikten. Hvilke regelverk gjelder for de ulike tjenesteyterne, hvordan kan man dele informasjon, og hvilke muligheter og begrensninger setter taushetsplikten for et samarbeid. Arbeidet med den føste veilederen i 2009 ble utført av Olav Molven og Ane Stavrum ved Diakonhjemmets Høgskole. Denne oppdaterte versjonen er utarbeidet av Olav Molven alene.

Formålet er videre å bidra til at tjenesteyterne også har en oversikt over andre tjenesteyteres oppgaver, og særlig de kravene som stilles til alle tjenesteyterne om å samarbeide, og dermed hvilke sammenhenger spørsmålene om taushetsplikt oppstår.

Veilederen er i hovedsak rettslig orientert. Den bygger på lovgivningen om samarbeid og taushetsplikt, og til en viss grad på uttalelser fra tilsynsmyndigheten i tilknytning til revisjoner som den har foretatt av kommunal virksomhet. Veilederen er først og fremst ment som et verktøy for kommunene. Målgruppen er primært de personene i kommunen som selv arbeider med regelverket, men den vil også være nyttig for kommunens ledelse.

Det er vår intensjon at dette kan bli nyttig verktøy for å sikre at taushetsplikten ivaretas i arbeidet for et godt tverrfaglig samarbeid til beste for barn, ungdom og familier. 

Last ned veilederen her