Strategisk rekruttering av unge
Kommunesektoren vil være attraktiv for unge og nyutdannede. Foto: Kristina B Holmblad

Strategisk rekruttering av unge

Fafo har undersøkt hvordan kommunesektoren jobber strategisk med å tiltrekke seg de unge og nyutdannede. De har også undersøkt hvilke krav og forventninger studenter og fremtidige arbeidssøkere har til arbeidsgivere.

Studentene vektlegger uformelle informasjonskanaler, som god oppfølging og veiledning under for eksempel praksisperioden. Det er i slike faser førsteinntrykket av kommunen dannes. Medarbeidere som jobber i virksomheten oppfattes som den mest troverdige kilden til informasjon. Personlige møter påvirker studentenes valg. De unge er kritiske til rekrutteringsbudskap i sosiale medier.

Ønsker sterke fagmiljøer
Unge og nyutdannede ønsker seg til sterke fagmiljøer, viser undersøkelsen. Respondentene vektla spennende arbeidsoppgaver, muligheter for egenutvikling og solide fagmiljøer som viktige forhold når de vurderte potensielle arbeidsgivere.  

Overordnet gir studentene uttrykk for at de mangler kunnskap om hvilke muligheter som eksisterer i kommunal sektor når det gjelder innhold i jobben, muligheter for faglig utvikling, karrieremuligheter og arbeidsmiljø.

Fra arbeidsgiverperspektivet viser undersøkelsen at en overordnet strategi er viktig for å jobbe godt med rekruttering av unge, og den må følges aktivt opp av ledere på ulike nivåer, gjennom samarbeid på tvers i kommunen. Gode tiltak og systematisk rekrutteringsarbeid må til.

Viktig med en plan for rekrutteringen
Rekruttering, profilering og omdømmebygging må sees i sammenheng.  Ved å kommunisere en større fortelling om det å jobbe i kommunen, faglige utviklingsmuligheter, viktige samfunnsoppgaver og gode arbeidsmiljø, vil man også styrke rekrutteringen. Dette kan foregå i ulike kanaler, inkludert sosiale medier og kampanjer på nett.

Det er potensiale for bedre samordning av aktører og virkemiddelbruk.  Det trengs en overordnet rekrutteringsstrategi som følges opp gjennom et tett samarbeid mellom sentral stab anført av HR-ansatte og linjeledere. Samarbeid med utdanningssystemet er viktig for å lykkes. Ledere fungerer som «magneter», som kan tiltrekke seg medarbeidere, men som også kan støte dem bort.

Ellen Dehli

Ellen Dehli

Rådgiver, Forskning og utvikling