Lønner innovasjon i offentlig sektor seg?
Det er viktig å vurdere den samfunnsøkonomiske verdien ved oppstart av innovative prosjekter i offentlig sektor. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

Lønner innovasjon i offentlig sektor seg?

Mer innovasjon i offentlig sektor vil nesten alltid lønne seg. Det kritiske punktet er evnen til å verdsette innovasjonsrisiko, der kostnadssiden også har betydning.

Det hevder forskere fra Menon Economics i en rapport de har utarbeidet på oppdrag for KS. Samtidig påpeker forskerne at det er mangel på innovasjon i offentlig sektor. Spørsmålet blir derfor hvordan vi kan satse mer på samfunnsøkonmisk lønnsomt innovasjonsarbeid.

Hva er innovasjon i offentlig sektor?

Innovasjon i offentlig sektor er nye tjenester, produksjonsprosesser, anvendelse eller organisasjonsform som utvikles i offentlig sektor eller tas i bruk av en offentlig aktør for første gang. Det kritiske punktet ved oppstart av innovasjonsprosjekter er evnen til å vurdere risiko.

Målet med å innovere er å skape større samfunnsverdier på lang sikt. Ved innovasjonsprosjekter forventes høyere avkastninger eller bærekraft på investeringer i innovasjonsprosjekter enn i andre prosjekter. Siden innovasjonsprosjekter er basert på metoder og teknologi som er relativt ukjent, har prosjektene høyere risiko enn et vanlig investeringsprosjekt.

Guide for å måle samfunnsøkonomisk verdi

Derfor har forskerne fra Menon laget en guide for å måle den samfunnsøkonomiske verdien ved innovasjonstiltak. Guiden diskuterer også strategier for å legitimere og håndtere den nødvendig høye risikoen ved tiltakene.

Verdsettingen av innovasjonsprosjektene tar utgangspunkt i åtte egenskaper som i stor grad styrere risikoen og hvor sårbar prosjekteieren er for risiko:

  1. Prosjektets størrelse sett opp mot den offentlige aktørens budsjettramme
  2. Prosjektets fleksibilitet i form av hvor lett det er å stanse prosjektet på veien
  3. Prosjektets reverserbarhet, som forteller i hvilken grad man kan gå tilbake til gammel løsning ved behov
  4. Prosjektets innovasjonsgrad: Om dette er nytt for den offentlige aktøren, eller nytt for alle
  5. Prosjektets forankring og incentivering: Om det har støtte hos ledelsen og de ansatte føler eierskap
  6. Prosjektets åpenhet: Om det er mulig å benytte eksterne leverandører som også tar over risiko
  7. Prosjektets risiko knyttet til direkte nytte: Hvor godt er nytten dokumentert
  8. Prosjektets risiko knyttet til indirekte nytte: Hvor godt spredningen av nytten er dokumentert?

Verdsettingen viser at det kan være problematisk at små offentlige aktører starter opp store innovasjonsprosjekter med høy risiko på egenhånd. Løsningen kan i stedet være å bruke ressurser på å identifisere og innføre allerede kjente løsninger eller samarbeide med andre aktører.

Store prosjekter krever nøyere vurdering

Innovasjon i offentlig sektor spenner bredt, fra små endringer i arbeidsrutiner til innføring av store og komplekse datasystemer. Lønnsomheten er mer avgjørende i store prosjekter enn i små.

De små innovasjonsprosjektene har lavere risiko, og er dessuten med på å skape lærende organisasjoner og gi verdifull erfaring. Kommunene og staten bør derfor bidra til å sikre en viss innvoasjonsaktivitet hos de fleste offentlige aktører. Er derimot prosjektet stort og med høy risiko, bør det gjennomføres en full samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse, slår forskerne bak rapporten fast.

Tiltak for å redusere risiko

Lavere risiko øker den samfunnsøknomisk lønnsomheten ved innovasjonsprosjekter. Forskergruppen bak rapporten peker derfor på ulike typer nasjonale tiltak som bidrar til risikoreduksjon. Dette omfatter både finansiell støtte, prosesskompetanse, utredningskapasitet og kunnskapsspredning. I tillegg ser forskerne for seg muligheten av å legge særlig krevende prosjekter til spesielt kompetente enheter.

Det norske virkemiddelapparatet er dårlig utviklet på alle disse områdene, påpekes det i rapporten.

Hva mener KS?

KS er enige i at risikodempende tiltak bør utvikles for å fremme innovasjon i offentlig sektor, og resultatene fra prosjektet styrker argumentasjonen for å investere i innovasjon.  KS mener det er behov for en nasjonal pådriver for innovasjon i offentlig sektor som bidrar til risikoreduksjonen ved  blant annet  å tilby innovasjonskompetanse, utredningskapasitet og prosesskompetanse.

Ellen Dehli

Ellen Dehli

Rådgiver, Forskning og utvikling