Kommunal legetjeneste - kan den ledes?
FoU-prosjektet «Kommunal legetjeneste – kan den ledes?» har sett på kommunenes handlingsrom for å lede legetjenestene. Foto: Kristina B. Holmblad

Kommunal legetjeneste - kan den ledes?

Kommunene har et handlingsrom til å styre og lede den kommunale legetjenesten, men det handler til en viss grad om at legene selv vil la seg lede.

Et overordnet mål for FoU-prosjektet «Kommunal legetjeneste – kan den ledes?» har vært å kartlegge og analysere i hvilken grad kommunenes handlingsrom for å utøve god ledelse av sin legetjeneste er tilstrekkelig, og å se på hvorvidt kommunene benytter seg av dette handlingsrommet. Prosjektet har blitt utført av Agenda Kaupang.

Sentrale og lokale avtaler samlet sett gir ganske gode muligheter for ledelse av fastlegetjenesten i kommunen. Regelverk er imidlertid ikke et tilstrekkelig virkemiddel alene. Den kommunale legetjenesten og den enkelte lege må også bygge en kultur for samhandling og gjensidig respekt mellom seg.

Hovedinntrykket i prosjektet er at utvalgskommunene i liten grad benytter seg av dagens tilgjengelige virkemidler og handlingsrom for å utøve god ledelse av sin legetjeneste. Samtidig er kommunenes handlingsrom i styringen av fastlegene noe begrenset.