Resultater fra bedrekommune.no 2017
For kommunene er brukerundersøkelsene et verktøy for å utvikle bedre tjenester. Innbyggerne som bruker de ulike tjenestene gir tilbakemeldinger på hvordan de opplever at disse fungerer. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Resultater fra bedrekommune.no 2017

Mange kommuner benytter seg av brukerundersøkelser knyttet til pleie og omsorg, og brukerne er mer fornøyd med SFO og kommunalt barnevern enn i 2015. Dette viser resultater fra KS' brukerundersøkelser fra 2017.

KS utarbeider brukerundersøkelser som kommunene bruker i arbeid med tjenesteutvikling. I fjor ble 522 slike undersøkelser gjennomført på bedrekommune.no.

Pleie- og omsorg på topp

Pårørendeundersøkelsen knyttet til pleie - og omsorgsinstitusjoner er den undersøkelsen som gjennomføres av flest kommuner – 47 kommuner gjennomførte den i 2017. Barnehageundersøkelsen og brukerundersøkelsen av hjemmetjenestene ble gjennomført av relativt mange kommuner i fjor, med henholdsvis 34 og 37 kommuner.

Derimot gjennomførte kun tre kommuner brukerundersøkelsen for psykisk helse og rus der brukerne er under 18 år.

Videre ble også de tre undersøkelsene knyttet til skolehelsetjenestene relativt lite brukt i 2017.


Fornøyde brukere

Syv utvalgte undersøkelser har alle en helhetsscore på over 4.5 av 6 for hele landet. Disse er barnehage- og barnevernsundersøkelsene med svar fra foreldre og foresatte, brukerundersøkelsene av bibliotek, helsestasjon, SFO og vann og avløp, samt undersøkelsen av hjemmetjenestene med svar fra brukerne selv.

I alle disse undersøkelsene uttrykker respondentene sin brukertilfredshet ved å gi en rekke påstander eller spørsmål scorer fra 1 til 6. 1 indikerer lavest tilfredshet, mens 6 indikerer høyest tilfredshet. Én eller flere av disse påstandene eller spørsmålene måler brukerens tilfredshet med tjenesten som helhet, og det virker som brukerne har et forholdsvis godt helhetsinntrykk av alle de syv tjenestene.


Økt tilfredshet med SFO, barnehage og barnevern

Den helhetlige tilfredsheten med skolefritidsordningene (SFO) og kommunalt barnevern har økt jevnt fra 2015 til 2017. Videre har foreldres tilfredshet med barnehage økt siden 2016.

Resultatene fra brukerundersøkelsene tilsier imidlertid at den helhetlige tilfredsheten med kommunalt vann og avløp ikke har endret seg fra 2015 til 2017, mens tilfredsheten med bibliotekene har hatt gått ned i samme periode. Også tilfredsheten med hjemmetjenestene og helsestasjon har gått litt ned siden 2016.Artikkelen er skrevet av masterstudent i statsvitenskap, Ane Fürst Juul, som var praksisstudent hos KS våren 2018.

Videre lesning