10-FAKTOR - KS' medarbeiderundersøkelse
Logo til 10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse.  Illustrasjon: Crop

10-FAKTOR - KS' medarbeiderundersøkelse

KS har i samarbeid med professor Linda Lai, BI, utviklet en ny, forskningsbasert medarbeiderundersøkelse. Denne er skreddersydd for kommuner og fylkeskommuner, men kan også benyttes av andre organisasjoner.

 Målsetting og innhold 

 • Tilby norske kommuner og fylkeskommuner et godt, forskningsbasert verktøy for å måle variable som er avgjørende for å oppnå gode resultater – og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid.
 • Undersøkelsen er fokusert og avgrenset – kun ti faktorer og kun tre til fem påstander knyttet til hver faktor.
 • Undersøkelsen er både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert og legger spesiell vekt på mestring, motivasjon og bruk av kompetanse.
 • Undersøkelsen har femdelt skala med påstander hvor 1 er svært uenig og 5 er svært enig. 

10-FAKTOR er utformet som en selvstendig undersøkelse og kvalitetssikringen bygger på denne forutsetningen. Andre undersøkelser må gjennomføres separat og uavhengig av 10-FAKTOR.   

Hva måler vi? 

Følgende ti faktorer er avgjørende for utvikling av god ledelse og et godt arbeidsmiljø.  

 1. Oppgavemotivasjon (indre motivasjon) - motivasjon for selve oppgavene 
 2. Mestringstro - tiltro til egen jobbkompetanse 
 3. Opplevd selvstendighet  (autonomi)– opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig
 4. Bruk av kompetanse (kompetansemobilisering) – opplevd bruk av egen kompetanse
 5. Mestringsorientert ledelse  - ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger  
 6. Rolleklarhet – tydelig kommuniserte forventninger
 7. Relevant kompetanseutvikling
 8. Fleksibilitetsvilje – villighet til å være fleksibel på jobb
 9. Mestringsklima - kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode
 10. Nyttemotivasjon (prososial motivasjon) – ønske om å bidra til nytte og måloppnåelse for andre     

Det er utarbeidet faglig veiledningsmateriell som omhandler: 

 • generell informasjon
 • et kort arbeidshefte
 • lengre og mer utfyllende veiledningsmateriell og artikler
 • videoforedrag med professor Linda Lai
 • lenker til relevant stoff
 • åpne seminarer på tre til fire timer hvert halvår, samt dagsseminarer

Undersøkelsen skal kunne brukes uten noe bistand, men det forutsettes et minimum av innsikt i de ti faktorene for å kunne nyttiggjøre seg resultatene. Kunnskap om de ti faktorene bør sees på som grunnleggende lederkompetanse.

10-FAKTOR KS’ medarbeiderundersøkelse, er tilgjengelig for alle kommuner med lisens på bedrekommune.no og inngår i tilbudet der. Les mer på www.10faktor.no 

Det arbeides med en praktisk håndbok for ledere som skal planlegge, gjennomføre og følge opp 10-FAKTOR. Det er planlagt lansering av boken om kvelden 27. september, dagen før Arbeidslivskonferansen.