Lærer av hverandre med bedre styringsdata
Digital versjon av ASSS-rapportene for 2017 er tilgjengelige på egen nettside. Se lenke under. Foto: Photos.com

Lærer av hverandre med bedre styringsdata

Statusrapport om de ti største kommunenes utfordringer, lokalt handlingsrom og positive utviklingstrekk er nå tilgjengelig i en digital versjon. Søk på nøkkelinformasjon og sammenlign kommunene med hverandre.

De ti største kommunene og KS har over flere år samarbeidet om å få frem et best mulig datagrunnlag som utgangspunkt for læring og lokale prioriteringer. Dette skjer gjennom ASSS-nettverkene som står for aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner. Et sentralt mål med samarbeidet er å identifisere best mulig praksis som en måte å lære på, samt å inspirere til andre og bedre måter å løse kommunale oppgaver på. Nå er dataene tilgjengelige i et digitalt format på asss.no.

Grunnlag for læring
God styringsinformasjon om hvordan kommunale tjenester fungerer er viktig for å kunne forbedre og utvikle mer effektive tjenester til innbyggerne. Styringsinformasjon er innfløkt og det er mange ulike faktorer som påvirker resultatene.

-Med en digital og dynamisk løsning blir viktige grunnlagsdata enda mer tilgjengelige for innbyggere, folkevalgte og andre. Åpenhet er viktig for å synliggjøre hva kommunene gjør og hvilken forventning innbyggerne kan ha til sin kommune, sier områdedirektør i KS Helge Eide.

KS faglig samarbeidspartner
Samarbeidet i ASSS- nettverket mellom de ti største kommunene ble etablert i 1986. Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø deltar. I september 2004 valgte kommunene å knytte seg til KS som en faglig samarbeidspartner. Hovedfokus for samarbeidet er på utvikling og analyse av styringsdata på aggregert nivå, og nettverket fungerer også som en arena for samhandling med KS bl.a. for å øve påvirkning i forkant av statlige reformer.

Egen styringsgruppe
ASSS- arbeidet er forankret i en styringsgruppe bestående av rådmenn og en KS-representant. Denne gruppen har oppnevnt en programkomite, som leder det løpende arbeidet. KS har ansvaret for å gjennomføre nettverksarbeid på 10 tjenesteområder: grunnskole, pleie og omsorg, sosialtjeneste, barnevern, barnehage, byggesak, kommunehelse, tjenester til utviklingshemmede, samferdsel og eiendom. I nettverkene fokuseres det på effektivisering, produktivitet og kvalitet gjennom kartlegging, analyse, læring og forbedringsarbeid.

 

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk