Statlige tidstyver som er redusert
Foto: Ida Slettevoll

Statlige tidstyver som er redusert

I likhet med kommunesektoren arbeider Staten også med å identifisere og redusere tidstyver. Her finner du områder hvor det er gjort forbedringer som har relevans for kommunesektoren.

Nedenfor er beskrivelser av tidstyver som er håndtert og som kan ha betydning for kommunene. Disse er hentet fra "Tidstyvdatabasen", herav nummereringen. Denne siden vil blir oppdatert med flere saker etter hvert.

Endret rutinene for klagesaksbehandling i Husbanken (Ref.TIF2015-62)

  • Ansvarlig departement: KMD
  • Forslagsstiller: Husbanken.

Klager på vedtak om bostøtte har vært saksbehandlet ved de seks regionskontorene i Husbanken. Dette har gitt opphav til ulik saksbehandlingstid. Løsningen på problemet har vært å endre rutinene for intern saksbehandling i Husbanken. Dette ble gjort i løpet av 2014, gjennom en nyorganisering av arbeidsformen. All klagesaksbehandling er nå underlagt en felles leder, og sakene behandles fortløpende uavhengig av klagers bosted. Omleggingen har også ført til at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er blitt redusert fra 16,5 dager til 14 dager etter ett år.

Innførte e-søknad for bostøtte (TIF2015-63)

  • Ansvarlig departement: KMD
  • Forslagsstiller: Husbanken.

Det å søke bostøtte er for søker en tungvint, papirbasert søknadsprosedyre. For kommunene er det mye arbeid for saksbehandlerne å motta søknader, registrere disse og veilede søkere. Løsningen med en digital søkeløsning, med mulighet til å søke bostøtte rett fra mobil, PC etc., ble lansert i oktober 2014. Det arbeides nå med å videreutvikle løsningen med forbedringer etter hvert som andelen e-søknader øker. Brukertilfredshet både for søkerne og saksbehandlerne i kommunene står i sentrum. Om lag 10 prosent søker pr. mai 2015 elektronisk. Det er beregnet en besparelse på inntil 50 000 timer årlig i kommunene når e-søknad blir den foretrukne løsningen for brukerne. Husbanken har en intern gevinstrealiseringsprosess knyttet til hele moderniseringen av bostøttesystemet, herunder innføringen av e-søknad.

Forenklet kommunenes søknadsprosess for startlån (Ref. TIF2015-66)

  • Ansvarlig departement: KMD.
  • Forslagsstiller: Husbanken.

Husbanken låner ut midler til kommunene som videreutlåner pengene som startlån til innbyggerne. Prosedyren har vært at kommunene har kunnet søke Husbanken om lånemidler inntil fire ganger årlig, på fastsatte datoer. Kommunene har opplevd dette som unødvendig tungvint og ressurskrevende. Derfor ble prosedyren endret i 2015. Det er nå to årlige søknadsfrister for kommunene. Dette er tidsbesparende både for kommunene og for Husbanken,  selv om det medfører noe større usikkerhet for Husbankens planlegging av fordeling mellom kommunene og andre av Husbankens utlånsformål.

Brukerrettet tidstyv – hjemmesider fylkesnemndene (TIF2015-151)

  • Ansvarlig departement: BLD
  • Forslagsstiller BLD

Brukerne etterspør ofte hvor de kan finne informasjon om saker relatert til fylkesnemndene. Det ligger noe informasjon på BLDs nettsider, men brukerne må i stor grad ringe til fylkesnemndene for å få svar på spørsmålene sine. Det oppleves som unødvendig tidsbruk både for dem og for BLD at det ikke er en egen og en mer informativ nettside der informasjonen er samlet. En ny nettside er nå på plass (www.fylkesnemndene.no). Det er også stilt resultatkrav i tildelingsbrevet.

Therese Håkonsen Karlseng

Therese Håkonsen Karlseng

Spesialrådgiver - statlig styring

Jakten på tidstyvene

Se innhold