Kommuner vier ektepar
Fra 2018 er det ikke lenger tingretten som står for borgerlige vielser. Foto: ScanStockPhoto.

Kommuner vier ektepar

Fra 1. januar 2018 ble ansvaret for borgerlige vielser overført fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene.

Ordførere og varaordførere har fått myndighet til å vie ektepar gjennom loven, mens kommunestyret kan gi myndigheten til kommunalt ansatte eller folkevalgte.

Vigselsskjema fra kommunenen skal fortsatt håndteres som domstolene gjør det i dag - ved postforsendelse til Skatteetaten. Skatteetaten, ved prosjekt modernisering av Folkeregisteret, vil se på løsning for elektronisk melding om vigsel senere i prosjektforløpet.

Vigselsattest og bekreftelse på vigselsmyndighet
Overføringen av vigselsansvaret fra domstolene til kommunene fører ikke til endringer i selve vigselsprosessen. Det er fortsatt brudefolkets ansvar å innhente en prøvingsattest fra sitt regionale skattekontor og reservere vigsler. Når vigselen har funnet sted, sender vigsler inn den signerte vigselsattesten.

Fra 1. januar 2018 har ordfører og varaordfører direkte myndighet til å opptre som vigsler. I tillegg kan kommunestyret gi folkevalgte og kommunalt ansatte vigselsmyndighet. Etter seremonien skal vigsler sende inn vigselsskjema til Folkeregisteret, sammen med en bekreftelse på vigselsmyndighet, utstedt fra kommunestyret.  Skatteetaten vil deretter registrere vigselen i Folkeregisteret, og sende en vigselsattest til ektefolket.

Kan vie i hele landet
En kommunal vigsler kan gjennomføre en vigsel i hele landet. Uansett hvor vigselen gjennomføres, handler vigsleren på vegne av den kommunen han er folkevalgt eller ansatt i. Vigsleren kan vie både innbyggere fra egen og andre kommuner.

Digitaliserer prøving av ekteskapsvilkår
Mens vigselsmeldingen fortsatt skal sendes inn på papir inntil videre, er prøving av ekteskapsvilkår en prosess prosjektet jobber med å digitalisere nå. Løsningen vil bli pilotert i 2018. Brudefolket vil da slippe å fylle ut og sende inn dagens papirskjemaer, men i stedet svare ut prøvingsskjemaene digitalt gjennom en portal.

KS vil, gjennom samarbeid med Skatteetaten, orientere kommunene løpende om status og progresjon på arbeidet med den digitale løsningen.