Om moderniseringen av folkeregisteret

Norge moderniserer folkeregisteret. Registeret vil få høyere kvalitet, mer informasjon og nye tjenester. For å gjøre overgangen så enkel og forutsigbar som mulig for kommunesektoren samarbeider KS med Skatteetaten om utviklingen.

Skatteetaten jobber med en komplett modernisering av dagens register for at det skal speile dagens og fremtidens samfunn og behov. I dag tar det opptil flere uker fra en hendelse inntreffer til registeret er oppdatert. Forsinkelsene koster samfunnet betydelige summer hvert år.

Moderniseringen betyr at

  • millioner av endringer som  i dag gjøres på papir, vil foregå ved løpende elektronisk oppdatering
  • manuell saksbehandling i stor grad erstattes med automatisert saksbehandling
  • tiden det tar fra en hendelse inntreffer til registeret er oppdatert, reduseres fra dager og uker til minutter og sekunder

Resultatet blir et folkeregister som leverer høyere kvalitet på opplysninger. Det betyr et bedre oppdatert register, raskere informasjonsutveksling, og en mer helhetlig identitetsforvaltning, gjennom elektronisk tildeling av d-nummer og innføring av identitetsgrunnlag.

Hva betyr moderniseringen for kommunal sektor?

Kommunal sektor er både produsenter og brukere (konsumenter) av folkeregisteropplysninger. Kommunene bruker folkeregisteropplysninger, som for eksempel navn og bosted, i saksbehandling. I tillegg produserer kommunene opplysninger til registeret, for eksempel melding om dødsfall, skjult adresse og vigselsattester. 

Det nye registeret blir hovedkilde til folkeregisteropplysninger fra utgangen av 2019. Mange kommuner og fylkeskommuner har fagsystemer som i dag ikke kan ta i mot opplysninger fra det nye registeret. Det innebærer at de må tilpasse sine systemer innen 2021, da tjenestene som leveres av EVRY i dag, ikke lenger vil være tilgjengelige.  

Kommuner og fylkeskommuner må:

Hva gjør KS?

For å gjøre overgangen så enkel og forutsigbar som mulig for kommunesektoren samarbeider KS med Skatteetaten om utviklingen.

  • KS deltar i styrende organ i hovedprosjektet «Modernisert folkeregister».
  • KS har arbeidet tett med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet for at kommunal sektor skal få hjemmel i særlover. Dette er nå på plass.
  • KS er i gang med å utrede hvordan FIKS-plattformen kan brukes til distribusjon av folkeregisterdata, når det moderniserte registeret er på plass.

I KS er arbeidet med moderniseringen av folkeregisteret organisert som prosjektet «MF Kommune» og delprosjektet «MF Kommune Helse».

  • Delprosjektet «MF Kommune Helse» samarbeider med Direktoratet for e-helse om utvikling og innføring av digital melding av dødsfall, og skal blant annet kartlegge kommunenes behov til ny løsning.
Les om modernisert folkeregister på Skatteetatens sider

Modernisert folkeregister

Se innhold