Mandat

KommIT-rådet baserer sitt arbeid på følgende mandat:

1. Bakgrunn

Det er en gjennomgående forventning til kommunesektoren at det tilbys digitale tjenester til innbyggere og næringsliv. Tjenestene skal være tilpasset den enkeltes behov og være enkle og intuitive. Viktige tiltak må bli gjennomført i en koordinert samhandling mellom stat og kommune på områder der kommunesektoren er sterkt involvert.

Erfaringsmessig preges kommunesektoren av at:

 • Kommunene har varierende digital modenhet på hvordan IKT kan understøtte arbeidet med å utvikle bedre tjenester til innbyggerne
 • Mange kommunale IKT-systemer er ikke tilrettelagt for digitale tjenester til innbyggere og næringsliv.

Samhandling mellom staten og kommunal sektor på digitaliseringsområdet forutsetter at:

 • Nasjonale felleskomponenter blir lagt til rette for kommunal bruk, både organisatorisk, økonomisk og teknisk
 • Staten involverer kommunal sektor i sine satsninger og strategier
 • Kommunal sektor etablerer mekanismer for å ivareta sine interesser i samarbeidet med staten

2. Formål

Formålet med etableringen av KommIT-rådet er å styrke KS’ digitale satsing på strategi og utviklingsarbeid, og gi styrket grunnlag for en aktiv interessepolitikk. Det er avgjørende at det strategiske og interessepolitiske arbeidet henger godt sammen med utviklingsarbeidet i framtiden, og KS vil at medlemmene har stor påvirkning på dette. For å nå målet om en samordnet kommunal sektor som leverer digitale tjenester til innbyggere og næringsliv, er det sentralt at KS’ arbeid med IKT-samordning i kommunesektoren er godt forankret. Etableringen av et digitaliseringsråd – KommIT-rådet skal bidra til dette.

Hovedstyret har vedtatt at KommIT-rådet skal:

 • delta i utviklingen av digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner sammen med KS.
 • gi sin tilrådning til strategi og prioritering av utviklingsoppgavene i KS
 • involveres løpende i oppfølgingen av digitaliseringsarbeidet i KS

3. Oppgaver og myndighet

KommIT-rådet har som oppgave å belyse sammenhengen mellom strategi, utvikling og interessepolitikk slik at kommunesektorens behov på digitaliseringsområdet ivaretas. Rådets sammensetning og kompetanse skal gjenspeile kommunal sektor med representasjon fra både større og mindre kommuner, og bestå av representanter med IKT-faglig- og strategisk lederkompetanse.

Rådets oppgaver vil være å bidra til å få fram satsingsområder og påse løpende faglig oppfølging av prioriterte tiltak, samt bidra til utvikling av interessepolitikk og strategi på digitaliseringsområdet.

Gjennom løpende samhandling mellom rådet og KS er målet å sikre styring, prioritering og rettidig gjennomføring av tiltak, innenfor gjeldende økonomiske og ressursmessige rammer. KS skal gjennom en styrket satsing gjennomføre, eller sørge for gjennomføring av prioriterte oppgaver og tiltak, samt forvalte felleskommunale løsninger. Denne samhandlingen vil også gi rådet et godt grunnlag for til enhver tid å kunne komme med forslag til nødvendige endringer av prioriteringer.

Gjennom denne samhandlingen vil rådet også ha et godt grunnlag for å bidra i det interessepolitiske arbeidet, og dermed medvirke til at kommunale interesser blir ivaretatt.

KommIT-rådets ansvarsområder

Strategiprosess:

 • Løfter fram forslag til satsingsområder, bidra til prioritering og omfang for digitaliseringsstrategien
 • Bidra med formulering av digitaliseringsmål for kommuner og fylkeskommuner
 • Bidra med formulering av KS’ posisjoner på digitaliseringsområdet

 

Utviklingsoppgaver:

 • Prioritere og følge opp gjennomføringen av de prioriterte utviklingsoppgavene
 • Utarbeide prioriteringskriterier

 

Forvaltningsstyring:

 • Rådgi og foreslå modeller for drift og forvaltning av eksisterende fellesløsninger for kommunesektoren
 • Anbefale prioritering av videreutvikling av fellesløsninger for kommunesektoren
 • Foreslå representanter for sentrale styrer, råd og utvalg i samråd med KS

Andre oppgaver:

 • Bidra i utvikling av KS’ posisjoner i saker som får betydning for kommunesektoren, for eksempel lovarbeid og høringer

4. Sammensetning

Administrerende direktør i KS utpeker rådets leder og representanter.

De respektive representantene møter på vegne av sin virksomhet. Rådets representanter finner du her.

KommIT-rådet avgjør selv eventuell rullering av funksjonstid i rådet.

5. Sekretariat og møteplan

KS har sekretariatsfunksjonen for rådet. KommIT-rådet skal avholde fire-fem møter hvert år.