Tiltakene i programmet for klart språk

Aktivitetene i et langsiktig program må tilpasses etter hvert som KS får ny innsikt i behovene til kommuner og fylkeskommuner.

Regionale grunnkurs  

Første del av programmet vil imøtekomme behovet for kompetanseheving og erfaringsutveksling. Et konsept med regionale grunnkurs er testet ut, og tilbakemeldingene er svært positive. Målgruppa er personer som skal lede klarspråksarbeid lokalt (kommunikasjonsmedarbeidere m. fl.). Grunnkurset går over to dager og inneholder to moduler: én dag med opplæring i klarspråknormen (grunnprinsippene for god, skriftlig kommunikasjon) og én dag med prosjektledelse og metodikk. 

Grunnkursene er også et tiltak for å bygge regionale nettverk for klarspråksentusiaster. KS er opptatt av å sikre størst mulig geografisk spredning, i tillegg til å engasjere nynorskkommuner.

Les mer om kursene her

Støtteordning

Som et stimulerende tiltak har vi etablert en ordning hvor kommuner/fylkeskommuner kan søke om støtte til ulike aktiviteter i programperioden. Det kan være støtte til språkkurs, timer med språkkonsulent, brukertesting og revidering av tekster osv.

I søknaden må kommunen/fylkeskommunen blant annet kunne dokumentere at klarspråksarbeidet er forankret i kommuneledelsen, og at de har satt av nok ressurser til å kunne gjennomføre planlagt språkarbeid. KS vil også stille krav om evaluering av tiltakene. De som tildeles støtte, må kunne dele erfaringer og resultater med andre kommuner og fylkeskommuner.

Les mer om støtteordningen

Tekstbase

Delingspotensialet for tekster er stort fordi kommunesektoren kommuniserer med innbyggere og næringsliv om samme type saker og temaer, og gode tekster fra en kommune/fylkeskommune kan deles med andre. Derfor har KS etablert en nasjonal base med kommunale tekster. KS vil også vurdere om det er andre ressurser som også er aktuelle å dele eller lage, det kan være prosjektdokumenter, , intervjuguider til brukertester m.m. KS er i tett dialog med Språkrådet som driver nettstedet klarspråk.no der tekstbasen ligger.

Se tekstbasen her

Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren