Språket blir klarere

Siden i fjor vår har ti kommuner og fylkeskommuner vært med i et pilotprosjekt for et klarere kommunespråk. Nå samles erfaringene, og forhåpentligvis blir det startskuddet for et større klarspråksarbeid i kommunesektoren.

De fleste er enige om at det er bra å skrive klarere. Lokaldemokrati og en god effektiv forvaltning er viktige pilarer for KS. Dette prosjektet handler om begge deler. Det er et viktig prinsipp for demokratiet å ikke bygge barrierer, men tvert i mot kommunisere sånn at folk forstår. Mottakerne blir fornøyde når de forstår hva de leser, i tillegg til å finne den informasjonen de trenger. På den andre siden er arbeidshverdagen for de ansatte i kommunesektoren viktig for KS. Ansatte blir også spart for unødvendig merarbeid med å forklare innholdet i det som er skrevet. Derfor kan arbeidet med klart språk spare kommunene for unødvendige kostnader. Pilotprosjektet som avsluttes i april i år skal dokumentere effekter av et klarere språk.

Hovedprosjekt fra høsten 2015
Pilotprosjektet skal komme med anbefalinger til hvordan et hovedprosjekt bør organiseres. Prosjektet har mottatt 950.000 kroner i støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og håpet er at KMD ønsker å fortsette å støtte det gode og viktige arbeidet. Planen er å sende søknad om et hovedprosjekt til KMD før sommeren. En oppstart av et hovedprosjekt vil i så fall være høsten 2015.

Dele tekster 
Erfaringene så langt er at det er mye å hente på å samkjøre klarspråksarbeidet i kommunesektoren i et nasjonalt prosjekt, spesielt fordi delingspotensialet er så stort. Kommunesektoren kommuniserer om de samme tjenesteområdene, og gode tekster fra en kommune kan gjenbrukes i en annen kommune. Samtidig er erfaringen at denne delingen ikke skjer uten at det etableres klarspråksarbeid som er godt forankret i organisasjonen lokalt i hver enkelt kommune og fylkeskommune.

KS blir knutepunkt
Etableringen av pilotprosjektet har gjort at KS har blitt et knutepunkt for klarspråksarbeidet i kommunesektoren. KS får mange henvendelser fra kommuner og fylkeskommuner som ønsker å delta i et hovedprosjekt. KS oppfordrer de som er opptatt av klart språk å sette av ressurser og forankre klarspråksarbeidet allerede nå, slik at dette er på plass til et hovedprosjekt i høst.

Ser offentlig sektor under ett
For innbyggere og næringsliv framstår stort sett offentlig sektor som én enhet, og man tenker ikke over om det er kommune, fylkeskommune eller staten som har ansvaret de offentlige tjenestene. Kommunesektoren er tett på innbyggere og næringsliv, derfor er klart språk ekstra viktig for vår sektor. «Klart språk i staten» har vært en satsning siden 2008, og mange av erfaringene fra statlig sektor er også relevant for kommunesektoren. KS har derfor tett kontakt med Språkrådet, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Kommunal og moderniseringsdepartementet i prosjektarbeidet.  Alle sitter i referansegruppen for prosjektet, og Difi er også representert i styringsgruppa for prosjektet. Nettstedet klarspråk.no som driftes av Språkrådet vil også kunne brukes til å spre det kommunale språkarbeidet.

Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren