Søk støtte til klarspråk
Illustrasjon av støtteordning klart språk. Laget av Bly AS

Søk støtte til klarspråk

– KS ønsker å oppmuntre kommuner og fylkeskommuner til å ta tak i egen skrivepraksis. Derfor har vi en årlig støtteordning for klart språk med søknadsfrist 1. mai, sier Gunn Marit Helgesen styreleder i KS.

Støtteordningen er en del av program for klart språk som skal vare fram til 2020. I 2017 er det satt av 1,5 millioner kroner til støtteordningen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) bidrar til å finansiere ordningen.

Hvem kan søke?
Målet med prosjektstøtteordningen er å bidra til at kommuner og fylkeskommuner starter egne språkforbedringstiltak eller styrker allerede igangsatte tiltak. To eller flere kommuner/fylkeskommuner kan også søke om støtte til felles tiltak.

Alle kommuner og fylkeskommuner kan søke, men KS prioriterer virksomheter som selv bidrar med ressurser til språkarbeidet. Språkforbedringsarbeidet skal være forankret i virksomhetens øverste ledelse og bør ha overføringsverdi til andre.

Resultatene skal deles
Kommuner og fylkeskommuner som mottar støtte fra programmet, forplikter seg til å dele erfaringene, resultatene og produktene fra sitt språkforbedringsarbeid.
Siden kommuner og fylkeskommuner kommuniserer om akkurat de samme tjenestene, er potensialet for deling stort.
– Brevet om tildelt barnehageplass sendes ut fra alle de 428 kommunene, og det er derfor mye å hente ved å legge for deling, sier Helgesen.

Frist
Søknadsfristen er 1. mai 2017.

Prioritering av søknader

Programmet vil prioritere å gi støtte til

  • tiltak som bidrar til at språkarbeidet i virksomheten blir et fast, løpende arbeid som får varig virkning, for eksempel prosjektstøtte, opplæringstiltak, skriveverksteder og annet tekstarbeid
  • tiltak som fremmer samarbeid mellom to eller flere kommuner/fylkeskommune
  • tiltak som gjelder klarspråk i digitale tjeneste
  • tiltak som gjelder godt nynorsk forvaltningsspråk
  • tiltak som dokumenterer effekter av språkforbedring, for eksempel gjennom statusmålinger eller brukertesting

Hvilken støtte kan det søkes om?

Kommuner og fylkeskommuner kan søke økonomisk støtte til å kjøpe tjenester som konsulenthjelp, kurs eller lignende. Søkerne definerer selv hvilke tjenester de har behov for. Støtten dekker ikke oversettelse, ansattes arbeidstid eller kost og losji i forbindelse med arrangementer. 

Kommunene og fylkeskommunene må innhente kostnadsoverslag og føre dette opp i søknaden. Tjenestene må virksomhetene kjøpe inn selv.

Rapporteringskrav

Kommuner og fylkeskommuner som mottar støtte fra programmet, må rapportere om hvordan de har brukt støtten.

Kommuner og fylkeskommuner som mottar støtte, forplikter seg til å dele erfaringene, resultatene og produktene fra sitt språkforbedringsarbeid. Derfor ber KS om at dere legger ved en nettartikkel hvor dere beskriver arbeidet dere har gjort. Skriv gjerne om resultater og effekter av arbeidet, hva dere lærte og hvilke utfordringer og løsninger dere møtte underveis. Nettartikkelen bør være på ca. en A4-side. Her er et eksempel fra hvordan Skedsmo har beskrevet sitt klarspråksarbeid: http://www.sprakradet.no/Klarsprak/prosjekthjelp/laer-av-andre/skedsmo-kommune-effektmaling/

Rapporten og nettartikkelen må sendes til KS innen 1. mai året etter at støtten ble mottatt. 

 

Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren

Oda Edvardsen

Oda Edvardsen

Medarbeider Digitalisering til 19.06.2017