Langsiktig satsing på klart språk
Fra venstre: Kristin Høie Walstad, styreleder i KS Gunn Marit Helgesen og prosjektleder Anna Holm Vågsland i KS. Walstad er frikjøpt fra deler av sin stilling i Stavanger kommune til å bidra inn i programmet.

Langsiktig satsing på klart språk

- Det er et viktig prinsipp for et levende lokaldemokrati å ikke bygge barrierer. Undersøkelser viser at mer enn 30 prosent av befolkningen ikke forstår innholdet i offentlig informasjon. Det er alvorlig, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

I juni vedtok KS programmet som skal vare fra 2015–2020, under forutsetning om finansiell støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nå har departementet gitt støtte til oppstart, med intensjon om fortsatt å støtte programmet i årene framover.

- KS er veldig stolt over å kunne lansere et nasjonalt program for klart språk i kommunesektoren. Først og fremst fordi det handler om våre kjerneverdier, sier Helgesen. Hun trekker fram at klarspråk både styrker tilliten til lokaldemokratiet i tillegg til å spare ansatte for unødvendig merarbeid. 

Tiltakene i programmet
Det er satt av 1 million til språk- og prosjektstøtte, dette er midler som kommuner og fylkeskommuner kan søke på.
- Ressursmangel er ofte et hinder for å drive med klarspråksarbeid. Få kommuner har i dag satt av tid og penger til dette. Derfor vil det etableres en ordning hvor enkelt kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til ulike aktiviteter, sier Anna Holm Vågsland som skal lede programmet. Tiltaket er tidligere prøvd ut i det statlige prosjektet. De statlige virksomhetene som deltok vurderte dette tilbudet som svært viktig.

Se egen artikkel om tiltakene i programmet

- Vi vil tilby regionale grunnkurs for de som skal lede klarspråksprosjekt i egne kommuner og fylkeskommuner. I tillegg til dette skal vi etablere to nasjonale baser, en med tekster og en kontaktbase med oversikt over kommunalt klarspråksarbeid rundt om i landet, sier Vågsland.

Grunnkurs til våren: 

Høsten 2015 ble det gjennomført grunnkurs på Gardermoen og i Hordaland. Våren 2016 er det satt opp tre nye kurs:

Kursene er åpne for alle. Les mer om grunnkursene

Fra pilot til program
Bakgrunnen for programmet var et pilotprosjekt som ble avsluttet i april i år.
- Erfaringene viste at det er mye å hente på å samordne klarspråksarbeidet i kommunesektoren i et nasjonalt program, spesielt fordi delingspotensialet er så stort, sier Vågsland. Kommunesektoren kommuniserer stort sett om de samme tjenestene, og gode tekster fra en kommune kan gjenbrukes i en annen. Slik deling er imidlertid betinget av at klarspråksarbeid i den enkelte kommune/fylkeskommune er velorganisert og godt forankret.

Bygge kompetanse
Målet for programmet er å øke bevisstheten om klart språk i kommuneforvaltningen og legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner forbedrer den skriftlige kommunikasjonen med sine målgrupper. Konkret innebærer dette å bygge lokal kompetanse og skape oppmerksomhet om viktigheten av klart språk, og på den måten legge til rette for at kommunal sektor prioriterer å jobbe med egen språkføring.

Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Prosjektleder for programmet Klart språk i kommunesektoren