Oppstartkonferanse om digital kompetanse
Datasikkerhet og personvern var tema når partssamarbeidet om digital kompetanse møttes. Fra venstre; Lasse Hansen, administrerende firektør i KS, Aase Marthe Johansen Horrigmo, statssekretær KMD, Mette Nord, leder Fagforbundet. Foto: KS

Oppstartkonferanse om digital kompetanse

Big data, kunstig intelligens og automatisering er relevant i utvikling av kommunal tjenester, men hva betyr det for profesjonene og kompetansebehovet i kommunene og hva betyr det for datasikkerhet og personvern? Se konferansen i opptak her.

Konferansen var først og fremst for deltakerkommuner i prosjektet samarbeid om digital kompetanse i kommunene, men programmet er interessant også for andre.

Konferansen ser du i opptak her:

Aase Marthe Johansen Horrigmo, statssekretær KMD, ønsket velkommen og roste partene for deres bidrag til at dette tilbudet nå er her.

Administrerende direktør i KS, Lasse Hansen, snakket om at Kommune-Norge trenger teknologien i arbeidet med å omstille sektoren for å møte mer utfordrende økonomiske framtidsutsikter og innfri forventninger fra innbyggere, næringsliv og staten.

Han understreket at kommunesektoren må utnytte mulighetene digitaliseringen gir for å løse velferdsoppgavene på nye smarte måter og fremhevet viktigheten av å sette brukerne i sentrum for brukerdrevet tjenesteutvikling.

Hansen trakk frem begrepet digital kompetanse som brukes ulikt, og snakket om at forståelsen av begrepet har endret seg over tid. Tidligere ble «digital kompetanse» gjerne forstått som kompetanse på ulike fagsystemer, digitale verktøy eller IT-løsninger. Nå blir begrepet i større grad brukt om evnen til å tilegne seg ferdigheter, kunnskap, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.

Hansen understrekte at et viktig lederansvar i årene som kommer er å sørge for at medarbeiderne kontinuerlig kan tilegne seg riktig kompetanse på arbeidsplassen. Nye behov oppstår og nye måter å løse oppgaver på blir mulig, forutsatt at medarbeiderne har nødvendig kompetanse.

Undersøkelser viser at den viktigste læringsarenaen er på arbeidsplassen. Vi lærer mest gjennom å praktisere og dele kunnskap med kolleger.

Til slutt lanserte Hansen prosjektets kunnskapsplattform med fagstoff og erfaringer fra arbeid med digitalisering, se 

Kristin Weidemann Wieland, kommunaldirektør for Organisasjon og utvikling i Bærum kommune snakker om transformasjon og Micco Grönholm, Head of Future i Helsingborg kommune i Sverige, kommer for å snakke om hva det innebærer at fremtiden er digital i Helsingborg kommune.

Se presentasjoner fra konferansen under Videre lesning nedenfor.

Se hele programmet og hvem som er med HER.

KS, forhandlingssammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerer konferansen som en oppstartskonferanse for prosjektet som skal stimulere til økt digitalisering i kommunesektoren.