Prosjekter

Prosjekter

Her finner du oversikt over hvilke prosjektforslag som er til behandling, har mottatt støtte eller er klare til å tas i bruk.

Det er foreløpig ingen prosjekter som har mottatt støtte fra ordningen. Følgende prosjekter har blitt foreslått så langt:

 • DigiHelse
  Digitale tjenester innenfor kommunal helse- og omsorgs (DigiHelse) overordnende mål er å etablere digitale innbyggertjenester knyttet til hjemmetjenester på en nasjonal plattform som kan benyttes av alle landets kommuner.
 • DigiSos
  Prosjektet skal utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav.no.
 • DigiBarnevern
  Prosjektet har som overordnet målsetning å forbedre IT-løsningene som brukes av tjenestemottakere og ansatte i barnevernet.
 • Min side
  Hensikten med å etablere et felles kommunalt «min side»-prosjekt, er bl.a. å legge til rette for at den enkelte kommune raskt kan etablere et tilbud for innbyggere og virksomheter for å gjenfinne informasjon «om seg selv»
 • 3 søknader om tjenester i AltInn
  Høringsprosess for søknad om salgs-; serverings- og skjenkebevilling, søknad om betalingsavtale for restskatt; søknad om redusert oppholdsbetaling i barnehage.
 • Velferdsteknologisk knutepunkt
  Utvikling av en felles infrastruktur for velferdsteknologi for kommunene. Finansiering for å sikre at alle EPJ-leverandørene deltar i prosjektet.
 • FINT
  FINT-prosjektet har som oppgave å tilgjengeliggjøre informasjon i fagsystemer på en standardisert måte. Ønske om at forvaltningen legges til KS.
 • Vår beboer
  Løsningen vil sentralisere henvendelsen til Folkeregisteret gjennom et felles kommunalt grensesnitt. Innbygger vil da uansett tjeneste møte samme data og kommunen kan og bør sørge for at interne fagsystem har grensesnitt til «Vår Beboer».
 • Aktiv kommune
  En bookingløsning der man kunne administrere utleie og utlån av kommunale ressurser; i hovedsak rom, bygg, anlegg og til en viss grad utstyr. Ønske om å overføre forvaltning til KS som felles kommunal løsning.
 • KS Læring
  Utviklingstiltak for å møte behov og forventninger til brukergrensesnitt, funksjonalitet og integrasjoner. Herunder betalingsløsning og integrasjon mot signeringsløsningen til Difi gjennom FIKS.

Forutsetning for å ta i bruk løsningene

For å kunne ta i bruk løsninger utviklet med støtte fra ordningen, må kommunen eller fylkeskommunen ha bidratt med et engangsbeløp på henholdsvis 20 kr og 5 kr pr innbygger.

Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

Se innhold