Bakgrunn for NDLA-G
Barn på gress. Foto: Kristina B Holmblad

Bakgrunn for NDLA-G

KS har i sin eierstrategi for skole og barnehage vedtatt å jobbe for en utvidelse av NDLA til å inkludere hele grunnopplæringen.

KS vil sammen med sine medlemmer fortsette å spille en konstruktiv og ansvarlig rolle i arbeidet med å videreutvikle grunnopplæringen, og har definert følgende hovedmål om NDLA:

Utvikle nasjonal digital læringsarena (NDLA) til å bli en digital læringsarena for hele grunnopplæringen i nært samarbeid med fylkeskommuner og kommuner.

Lenke til KS eierstrategi for barnehage og skole

Kommuner, store som små, kan gjennom å støtte opp om NDLA-G drive utviklingen i retninger som gavner alle i sektoren og få til et felles supplement til tradisjonelle lærebøker. Grunnlagsdokumentet for NDLA-G

I FOU-rapporten Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL), som er gjort i videregående skole, er det vist at NDLA blir brukt (i de fagene som dekkes av NDLA) fordi det blir ansett som hensiktsmessig for elevenes læring.

Les mer om SMIL her


Fakta

Hovedfunn fra SMIL:

  • God klasseledelse er avgjørende for godt læringsutbytte i den digitale skolen
  • Lærerens digitale kompetanse hever elevenes læringsutbytte
  • Teknologi og bruk av digitale verktøy er forankret både i læreplan og hos skoleeiers strategiplaner, men digitale læremiddel må forankres bedre i underveis- og sluttevaluering
  • Det er et tydelig behov for at alle utdanningsprogram og fag blir dekket av det digitale læremiddelet NDLA (Nasjonal Digital Læringsarena)
  • Elevens digitale kompetanse henger sammen med karakterer og foreldres utdanning

KS mener

Fra KS-FOU-rapporten Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL): «Innføring og bruk av IKT i skolen krever en endring av pedagogisk praksis».