Skolebidragsindikatorer i videregående skole
Årets skolebidragsindikatorer for videregående skole gir skoleeier og skolene kvalitativt ny informasjon om skolenes bidrag til elevenes læring. Se NIFU-rapport 2017:7. Foto: Shutterstock

Skolebidragsindikatorer i videregående skole

Skolebidragsindikatorer i videregående skole (NIFU-rapport 2017:7) gir skoleeier og videregående skoler kvalitativt ny informasjon om skolenes bidrag til elevenes læring.

NIFU har fått oppdraget med å presentere årets skolebidragsindikatorer. Hovedmålet er å få et bredere kunnskapsgrunnlag for å kunne utrede muligheten for fast publisering av skolebidragsindikatorer. Oppdraget er å oppdatere og videreutvikle indikatorene i SØF-rapporten fra 2016. NIFU er i tillegg bedt om å skille mellom studieforberedende og yrkesfag, og å finne mer tidsaktuelle indikatorer.

Årets skolebidragsindikatorer er beregnet på grunnlag av resultatene til elever som gikk i videregående skole i skoleårene 2012-2013, 2013-2014 og 2014-2015, inkludert overgangene i påfølgende skoleår. For å få tidsaktuelle indikatorer er hovedvekten lagt på skoleåret 2014-2015.

For å beregne de videregående skolenes bidrag til elevenes læring er det tatt hensyn til grunnlaget elevene hadde med seg da de startet i videregående skole. Det er beregnet fem typer indikatorer:

 • Skoleårsindikatorer
 • Trinnvise skoleårsindikatorer
 • Overgangsindikatorer
 • En spesialundervisningsindikator
 • Kullindikatorer

NIFU fremhever skoleårsindikatorene som de som i størst grad kan gi skolene informasjon som er aktuell, relevant, forståelig og så korrekt som mulig. Disse indikatorene er beregnet på grunnlag av elever som gikk i skolen skoleåret 2014-2015, og er det mest dagsaktuelle som kan oppdrives per i dag.

Skolen kan være vesentlig for å påvirke elevenes sosiokulturelle bakgrunn. Lykkes skolene med sitt oppdrag? Lærer skolene av hverandre? KS er glad for at det ikke er lagt opp til rangering av skoler i årets rapport. Rapporten er derimot et godt bidrag i fylkeskommunenes kvalitetsutviklingsarbeid. For eksempel gjør rapporten det mulig å identifisere skoler som lykkes ut fra sitt elevgrunnlag og kan lære av disse. .

KS er glad for at det ikke er lagt opp til rangering av skoler i årets rapport. Rapporten er derimot et godt bidrag i fylkeskommunenes kvalitetsutviklingsarbeid. Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør utdanning

Kapittel 4 i rapporten gir en forklaring på hvordan indikatorene kan leses og forstås. Årets publisering består av:

 • Skolebidragsindikatorer i videregående skole, NIFU-rapport 2017:7, med to vedlegg
 • Vedlegg 3 er kun på nett: Oppdatert beregning av SØF-rapporten fra 2016

Fakta

Forskningsrapporter på skolebidrag i videregående skole:

 • 2006: SSB –Videregående skoler i Oslo (Hægeland, Kirkebøen og Raaum)
 • 2010: SSB –Videregående skoler i Oslo (Hægeland, Kirkebøen og Raaum)
 • 2011: SSB –Generelt om Value added(Hægeland, Kirkebøen, Bratsberg og Raaum)
 • 2014: NTNU –Videregående skoler (Falch og Strøm)
 • 2016: SØF –Videregående opplæring (Falch, Bensnesog Strøm)
 • 2017: NIFU –Skolebidragsindikatorer i videregående skoler