KS lanserer verktøyet Led skole
Denne uka lanserer KS arbeidsgiververktøyet Led skole i forbindelse med Skoletinget. Led skole tilbyr et rammeverk for å overføre lederteori til god lederpraksis i skolene.

KS lanserer verktøyet Led skole

Nylanseringen Led skole skal både være et utviklingsprogram for skolelederne, men også et arbeidsgiververktøy for å støtte, utvikle og beholde gode ledere og ledergrupper i skolen.

- Vi har stor tro på at dette er nyttig fordi rammeverket og verktøyene i Led skole vil øke kjennskapen til mellomlederes og ledergruppers utfordringer og potensial, sier avdelingsdirektør for utdanning i KS Erling Lien Barlindhaug. 

Denne uka lanserer KS arbeidsgiver- og egenutviklingsverktøyet Led skole i forbindelse med Skoletinget.

Led skole tilbyr et rammeverk for å overføre lederteori til god lederpraksis i skolene. Rammeverket gir føringer og anbefalinger for planlegging, gjennomføring og oppfølging av lederutvikling i kommunene. Det gjør at programmet kan skreddersys til lokale behov og komplementere annen lederutvikling i kommunen og fylkeskommunen. 

Led skole har en egen plattform der informasjon om planlegging og gjennomføring finnes lett og kostnadsfritt tilgjengelig. I tillegg planlegges det publisering av fagstoff og verktøy for lederutøvelse og -utvikling senere i 2018.
Innføringskurs i Led skole arrangeres i Oslo 8.-9. mai 2018, lenke til program, målgruppe og påmelding finnes her.  

- KS har utviklet Led skole fordi både mellomlederne og rektor, samt lokale og nasjonale myndigheter ønsker at mellomlederne skal bruke mer tid på blant annet profesjonsfellesskapet og pedagogisk utviklingsarbeid. Samtidig oppgir skoleledelsen at de trenger bedre ferdigheter til å analysere behov, drive prosesser og til «å få lærerne med seg», sier Barlindhaug.

Utviklingsprogram for skoleledere
Rammeverket og verktøyene i Led skole gir kommunene og fylkeskommunene kjennskap til sine mellomlederes og ledergruppers utfordringer og potensial, og hvordan lederne er i stand til å balansere forventinger til oppfølging av elevenes læringsprosesser, samarbeid og organisasjonsbygging, utvikling og endring, styring og administrasjon, og ikke minst i hvilken grad de opplever rolleklarhet i lederjobben. 

Svak tradisjon for ledelse
- Led skole erstatter ikke andre lederutviklingsprogrammer eller formelle utdanninger, men setter kunnskap fra disse inn i kontekst for skolelederne. Denne hjelpen er nødvendig  fordi skoler er svært komplekse organisasjoner med  store krav til lederferdigheter, sier Erling Lien Barlindhaug. - I tillegg settes det stadig større krav til at fag- og profesjonsfellesskapet skal være en arena for endrings- og utviklingsarbeid i skolen. Skoleledere er en del av profesjonsfellesskapet. Samtidig er skolen en sektor med svak tradisjon for ledelse sammenlignet med mange andre, og skolelederne må derfor få tid til å reflektere over og øve på ledelse.

Uutnyttet ressurs
I forskning er det bred enighet om at mellomlederne i skolen er en underutnyttet ressurs - oversett pedagogisk ressurs. Historisk har mellomlederne vært henvist til å utføre nødvendige, men ganske trivielle, arbeidsoppgaver knyttet til elevdisiplin, ro og orden, enkle administrative oppgaver, rekvisita og foreldrekontakt. En systematisk kunnskapsoversikt om mellomledere i skolen fra Kunnskapssenteret for utdanning (publiseres ultimo 2018) viser at denne situasjonen i stor grad fortsatt gjelder, til tross for at det de siste årene har vært et økt fokus på inspektør- og avdelingslederfunksjonene i skolen.