FoU: Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte
Illustrasjon IKT. Foto: photos.com

FoU: Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte

KS, Østlandssamarbeidet og Universitetet i Bergen lanserte tirsdag 14. mai FoU-en Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring.

FOU-prosjektet har besvart følgende to hovedproblemstillinger:

  1. Hvilken sammenheng er det mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående skole?
  2. Bidrar fylkeskommunens IKT-satsing til ønsket læringsutbytte?

Resultatet fra prosjektet skal danne grunnlag for videre forskning på effekten av pedagogisk IKT-bruk i opplæringen, og bidra til identifisering av god praksis slik at ressursbruken kan optimaliseres.


Fakta

Hovedfunn fra SMIL:

  • God klasseledelse er avgjørende for godt læringsutbytte i den digitale skolen
  • Lærerens digitale kompetanse hever elevenes læringsutbytte
  • Teknologi og bruk av digitale verktøy er forankret både i læreplan og hos skoleeiers strategiplaner, men digitale læremiddel må forankres bedre i underveis- og sluttevaluering
  • Det er et tydelig behov for at alle utdanningsprogram og fag blir dekket av det digitale læremiddelet NDLA (Nasjonal Digital Læringsarena)
  • Elevens digitale kompetanse henger sammen med karakterer og foreldres utdanning

Sammendrag, sluttrapport og foredrag fra lanseringen finnes i lenkene nedenfor.