Lavere fravær i videregående skole
Fraværsgrensen har helt klart virket positivt på både timefravær og dagsfravær. Fraværet nå er lavere blant elever som går yrkesfaglige utdanningsprogram enn blant elever som tar studieforberedende.Foto: Colourbox

Lavere fravær i videregående skole

Fraværet fortsetter å gå ned, viser foreløpige fraværstall i videregående skole. Fraværsgrensen gjør som forventet at fraværet går mer ned enn tidligere.

Ifølge Utdanningsdirektoratet er det typiske fraværet for en elev i 2016-17 på 3 dager og 8 timer. Dette er 2 dager og 4 timer mindre enn forrige skoleår (en nedgang på 40 prosent for dager og 33 prosent for timer). Fylkeskommunene har jobbet for å øke nærværet i videregående skole i flere år, og særlig timefraværet har gått ned siden skoleåret 2013-2014. Fraværsgrensen har helt klart virket positivt på både timefravær og dagsfravær.

Det er verd å merke seg at fraværet nå er lavere blant elever som går yrkesfaglige utdanningsprogram enn blant elever som tar studieforberedende.

Det er meget gledelig at elevene er mer til stede på skolen! Flere års systematisk arbeid med kvalitet i videregående opplæring vises gjennom økt gjennomføring og bedre kvalitet. Erling Barlindhaug, avdelingsdirektør utdanning

 

Elever som ikke får vurderingsgrunnlag (IV)
Det knytter seg stor bekymring til andelen elever som ikke får karakter fordi de har overskredet fraværsgrensen. Foreløpig statistikk viser at av elevene som har fått IV i minst ett fag har omtrent halvparten fått IV fordi fraværsgrensen (FAM51) i minst ett av disse fagene er overskredet. På nasjonalt nivå har 3,1 prosent av elevene IV ved standpunkt. 1,8 prosent av disse fikk FAM51. Andelen med FAM51 varierer i stor grad mellom fylkene.

Statistikken viser andel og antall elever som er registrert med IV i stedet for standpunktkarakter i ett eller flere fag. Elever som får IV til andre halvårsvurdering i gjennomgående fag (for eksempel kroppsøving eller norsk) vises ikke i statistikken. Det er derfor for tidlig å si noe om hvordan fraværsgrensen påvirker frafall i videregående skole. 

Elever som slutter
De foreløpige tallene viser at det er litt færre ordinære elever som slutter i løpet av dette skoleåret, sammenlignet med de to foregående skoleårene.

Evaluering av fraværsgrensen
Fraværsgrensen skal evalueres. Første delrapport kommer i løpet av høsten 2017, mens sluttrapport skal leveres høsten 2019. I evalueringen skal fraværsgrensens innvirkning på fravær og frafall i videregående opplæring vurderes.

Ett av målene med evalueringen er å belyse hvordan skolene følger opp elever som nærmer seg eller overskrider fraværsgrensen, og hvilke konsekvenser fraværsgrensen har for elever som overskrider grensen i ett eller flere fag. Evalueringen skal også gi innblikk i hvordan fraværsgrensen praktiseres i skolene og om det eventuelt er forskjeller.