Kultur for framtida: Medlemsdialog
Illustrasjon kultur. Foto: Bly

Kultur for framtida: Medlemsdialog

Hvilke forventninger har medlemmene til KS på kulturområdet? Hvordan kan disse forventningene legge grunnlag for KS interessepolitiske og utviklingsorienterte arbeid på kulturfeltet? KS vil ha innspill fra kommunene og fylkeskommunene for å finne svaret

Se sluttrapporten fra dette prosjektet her. Publisert 24.08.2018

KS' landsting har anbefalt kommuner og fylkeskommuner å utvide og prioritere tiltak som den kulturelle skolesekken og kulturskolen.

Kultur er en viktig del av et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Dette inngår i KS’ målsetning om en helhetlig og inkluderende oppvekstpolitikk «som gir alle barn og unge et godt og inkluderende oppvekstmiljø som forhindrer utenforskap og setter dem i stand til å mestre egne liv i fellesskap med andre (…) Kulturopplevelser og -utøvelse, både i kommunens/fylkeskommunens tjenester og på fritidsarenaen, er en naturlig og integrert del av en helhetlig og inkluderende oppvekst, der samspillet med frivillige er et sentralt bidrag».

KS landsting oppmodar kommunane og fylkeskommunane til å nytta etablerte kommunale arenaer, som til dømes kulturskular, idrettsanlegg og fritidsklubbar, til aktivitet og bygging av sosiale nettverk KS Landsting 16.2.2016

På Landstinget ble det vedtatt å styrke KS som organisasjon på kulturfeltet, og dette har resultert i at kulturprosjektet Oppspill nå er etablert. KS og Norsk kulturskoleråd samarbeider om prosjektet, som har to hovedfokus: Kulturskole og kultur som interessepolitisk område.

KS og Norsk kulturskoleråd er to organisasjoner med samme eier, og det er behov for å skape en tettere samhandling mellom KS og Kulturskolerådet.

Gjennom samhandling kan kompetansen i KS, Norsk kulturskoleråd og kommunene styrkes. Prosjektet skal bidra til å sette kulturskolene, og kulturfeltet generelt, inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon. Videre skal prosjektet bidra til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS, regionalt og nasjonalt.

Medlemsdialog «Kultur for framtida»

Et av innsatsområdene i Oppspill er at KS skal tilrettelegge for og gjennomføre medlemsdialog med kommunene og fylkeskommunene. En medlemsdialog vil gi et solid kunnskapsgrunnlag på kulturfeltet, den vil få fram både utfordringene og mulighetene medlemmene ser for sektoren. En slik dialog vil også gi KS legitimitet i arbeidet med kultur, både overfor medlemmene og statlige myndigheter. Dialogen vil foregå i perioden mars til november i år.

Medlemsdialogen har følgende formål:

  • Identifisere medlemmenes forventninger til KS på kulturområdet, slik at dette kan legge grunnlag for KS sitt interessepolitiske og utviklingsorienterte arbeid på feltet.

  • Få innspill på kommunale og fylkeskommunale arbeidsområder på kulturfeltet der det er aktuelt for KS å utvikle interessepolitikk.

  • Øke kommunene og fylkeskommunenes oppmerksomhet på kultur

  • Bedre kontakten mellom KS og medlemmene

I tillegg vil medlemsdialogen styrke KS’ kunnskapsgrunnlag for vårt påvirknings- og høringsarbeid i forbindelse med ny kulturmelding. Arbeidet med en helhetlig gjennomgang av kulturfeltet ble varslet i pressemelding fra Kulturdepartementet 10.03.17.

Arenaer for medlemsdialog

Aktuelle arenaer for medlemsdialog vil være KS’ styrer og utvalg, som fylkesstyrer og rådmannsutvalg i fylkene. I tillegg vil det kunne legges opp til dialog i tilknytning til nettverk, konferanser og andre møteplasser. Dialogpakken ligger og så tilgjengelig for bruk både lokalt og regionalt.

Dialogpakke

Vi har utviklet en dialogpakke som finnes nederst på denne siden. Her finner du grunnlagsdokument, presentasjon av medlemsdialogens problemstillinger, tips til gjennomføring (arbeidsformer til bruk i dialogen) og forslag til saksframlegg. Du finner også en side hvor du kan sende inn dine innspill til dialogen.


KS mener

Landstinget anbefaler kommuner og fylkeskommuner å utvide og prioritere tiltak som den kulturelle skolesekken og kulturskolen, fordi kultur er en viktig del av et godt oppvekstmiljø for barn og unge.

KS Landsting 16.2.2016