KS støtter ny kulturmelding
Elever fra Vågå kulturskole på scenen under Ungdommenes kulturmønstring. Foto: UKM/Flickr

KS støtter ny kulturmelding

KS har skrevet et brev til Kulturdepartementet hvor de støtter arbeidet med en kulturmelding som kan angi retning for en helhetlig nasjonal kulturpolitikk for framtida.

- En ny kulturmelding bør inneholde forventningsavklaringer knyttet til hvilke oppgaver som er lokale, regionale og statlige i den nasjonale kulturpolitikken, og synliggjøre hvordan samhandlingen mellom disse forvaltningsnivåene kan styrkes, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide. 

10. mars publiserte Kulturdepartementet nyheten om at de starter arbeidet med en ny kulturmelding. KS har sendt et brev til Kulturdepartementet hvor de støtter arbeidet med en slik kulturmelding som kan angi retning for en helhetlig nasjonal kulturpolitikk for framtida. Brevet er underskrevet av Helge Eide, og avdelingsdirektør for utdanning, Erling Lien Barlindhaug.

KS deler Kulturutredningens syn på at tiltak bygges opp nedenfra med utgangspunkt i lokale forutsetninger, menneskelige ressurser, prioriterte ønsker og behov.

- Sentrale føringer må ikke legge for sterke føringer på disse tiltakene, og lokalt og regionalt kulturliv må i framtida være en tydelig premissleverandør der nasjonal kulturpolitikk utformes, sier Eide. 

Regionreformen understreker de nye folkevalgte regionenes rolle som samfunnsutviklere, og KS mener dette nødvendiggjør en gjennomgang med oppgavefordelingen mellom de ulike forvaltningsnivåene på kulturfeltet. En regionalisering av kulturpolitikken vil styrke dialogen mellom forvaltningsnivåene og vil medføre en bedre samkjøring av virkemiddelbruken. KS understreker viktigheten av en helhetlig gjennomgang av kultursektoren, hvor også kulturinstitusjoner/-organisasjoner som sorterer under andre departement inkluderes i meldingen. 

Videre lesning

Ann Evy Duun

Ann Evy Duun

Rådgiver/Prosjektleder