Trenger skolene dine en lærerspesialist?
Lærerspesialist - ny karrierevei. Foto: Sveinung Udde Ystad/Kunnskapsdepartementet

Trenger skolene dine en lærerspesialist?

Kunnskapsdepartementet har sendt brev til alle kommuner og fylkeskommuner med invitasjon til å delta i pilotering av lærerspesialister og spesialistutdanninger for lærere.

Med utgangspunkt i strategien Lærerløftet gjennomføres det en pilotering av nye karriereveier for lærere i form av lærerspesialister. Utprøvingen startet skoleåret 2015-2016 og skulle i utgangspunktet gå over to år. Utprøvingen omfattet lærerspesialister i norsk og matematikk.

Regjeringen har bestemt at ordningen skal forlenges og utvides både når det gjelder antall lærere og fag. Nytt for 2017 er at ordningen utvides til også å gjelde lærere som arbeider med praktisk-estetiske fag og yrkesfag.


I tillegg prøves det ut spesialistutdanninger. Lærerspesialistutdanningene er enten i matematikk på ungdomstrinnet eller norsk med vekt på lese- og skriveopplæring for norsklærere i grunnskolen, fortrinnsvis 1.-7. trinn. Det er en forutsetning for deltakelse i utdanningene at skoleeier og skoleledere legger til rette for at studentene kan igangsette utviklingsprosesser på egen skole og arbeide inn mot profesjonsfellesskapet.


Mer informasjon om lærerspesialistens oppgaver og kvalifikasjoner, om lærerspesialistutdanningene og om finansiering av ordningene finnes på Kunnskapsdepartementets og Utdanningsdirektoratets nettsider. Se nedenfor.


Søknadsfristen for lærerspesialistordningen er 1. mars 2017
Søknadsfristen for lærerspesialistutdanningen er 15. mars. 2017.


Elektroniske søknadsskjemaer ligger på Utdanningsdirektoratets nettside.